Triển khai kế hoạch học tập, quán triệt nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, khóa XII

19/12/2016 - 07:22

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Theo đó, đối với Nghị quyết Trung ương 4 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, cấp ủy các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị mình. Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh và Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh rà soát, tổ chức lớp và trực tiếp triển khai cho các đơn vị còn lại trong khối. Đối với các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, bí thư cấp ủy tổ chức lớp và trực tiếp quán triệt đến cấp ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Thủ trưởng cơ quan cấp huyện; bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức lớp và trực tiếp triển khai đến cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Thời gian hoàn thành trong tháng 12-2016.

Đối với Nghị quyết số 05-NQ/TW, Nghị quyết số 06-NQ/TW và Kết luận số 09-KL/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì, tổ chức hội nghị trực tuyến (do Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt). Thành phần dự gồm: các tỉnh ủy viên, ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp cấp tỉnh, ban thường vụ các đảng ủy trực thuộc. Điểm đầu cầu cấp huyện, thành phố gồm: các ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, thành phố, bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Thời gian một ngày, vào đầu tháng 1-2017. Sau hội nghị trực tuyến, bí thư cấp ủy, hoặc thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sau khi học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận đều phải viết thu hoạch. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp được đề ra trong các nghị quyết, kết luận.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN