Triển khai, quán triệt Kết luận số 93

17/04/2021 - 12:04

BDK.VN - Ngày 16-4-2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Kết luận số 93 của Trung ương tiếp tục triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16-4-2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Đại biểu dự hội nghị triển khai, quán triệt Kết luận số 93 của Trung ương.

Đại biểu dự hội nghị triển khai, quán triệt Kết luận số 93-KL/TW của Trung ương.

Theo Kết luận số 93-KL/TW, việc thực hiện Chỉ thị số 42-KL/TW trong 10 năm qua đã đạt những kết quả quan trọng. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thường xuyên chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát triển hội viên và thành viên. Hệ thống tổ chức bộ máy từng bước được củng cố, kiện toàn. Địa bàn, phạm vi, lĩnh vực hoạt động ngày càng mở rộng. Nhiều loại hình tổ chức, hoạt động mới nhằm thu hút, động viên, khuyến khích trí thức tham gia xây dựng đất nước.

Tuy nhiên, hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam còn có những khó khăn, hạn chế nhất định. Để phát huy kết quả đạt được, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Trong đó, chú trọng hoàn thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của Đảng đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các hội thành viên; khẩn trương thể chế hoá các chủ trương của Đảng về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Quy định việc đặt hàng của Đảng và Nhà nước đối với các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy, các tổ chức thành viên theo hướng tinh gọn, hiệu quả, từng bước trẻ hoá và nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; mở rộng, đa dạng hoá các hình thức và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN