Nâng cao giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên tại chi bộ, bài 3

Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp

30/11/2022 - 05:50

BDK - Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật” thực tiễn công tác giáo dục chính trị tư tưởng (GDCTTT) tại chi bộ (CB) của từng đơn vị, địa phương, các tham luận phát biểu tại buổi tọa đàm đã đi sâu đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác GDCTTT cho đảng viên (ĐV). Qua đó, đề xuất những giải pháp thiết thực nâng cao vai trò của cấp ủy, phát huy trách nhiệm nêu gương của từng cấp ủy viên và bí thư CB trong công tác GDCTTT cho ĐV tại CB.

Cán bộ, đảng viên huyện Châu Thành quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Ảnh: P. Tuyết

Cán bộ, đảng viên huyện Châu Thành quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Ảnh: P. Tuyết

Tăng cường vai trò cấp ủy

Phát biểu kết luận tọa đàm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng cho rằng: Các ý kiến phát biểu đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác GDCTTT cho ĐV tại CB rất cụ thể. Trong đó, tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy cơ sở, nhất là vai trò của đồng chí bí thư cấp ủy, chi ủy viên CB, đồng chí trực tiếp tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực công tác tuyên huấn của CB.

Xác định thực trạng công tác GDCTTT cho cán bộ, ĐV của đảng bộ thời gian qua, Bí thư Huyện ủy Chợ Lách Nguyễn Văn Đảm cho rằng: Các cấp ủy đảng, trước hết là đồng chí bí thư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải tăng cường lãnh đạo, công tác tư tưởng. Đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; đa dạng hóa hình thức giáo dục lý luận chính trị trong Đảng.

Cấp ủy đảng các cấp tăng cường công tác GDCTTT, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, ĐV, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và ĐV trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định những điều ĐV không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, ĐV, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; phát huy vai trò của CB trong quản lý, giáo dục ĐV.

Theo Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Thiêm, cấp ủy các cấp cần nhận thức sâu sắc công tác GDCTTT, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, ĐV là nhiệm vụ hết sức quan trọng, phải thực hiện thường xuyên, cấp bách và lâu dài của cấp ủy, toàn bộ hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, ĐV. Các cấp ủy đảng, trước hết là đồng chí bí thư, thủ trưởng các địa phương, cơ quan, đơn vị phải tăng cường sự lãnh đạo và thực hiện tốt công tác tư tưởng.

Tổ chức cho cán bộ, ĐV quán triệt để nắm sâu, rõ tính khoa học thực tiễn, tổ chức sâu sắc và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành... Cấp ủy, CB thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; chủ động tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và khả năng nhận thức chính trị của mỗi cán bộ, ĐV để có chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng sát đúng.

Công tác GDCTTT phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, ĐV nhận thức đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ của CB, cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục rà soát nhiệm vụ của mỗi cán bộ để phân công công việc phù hợp theo năng lực, sở trường và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, ĐV.

CB phải xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát (KT, GS), trong đó cần tập trung KT, GS ĐV trong việc chấp hành quy định về những điều ĐV không được làm; chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; các mối quan hệ xã hội ở nơi công tác và nơi cư trú; thực hiện nhiệm vụ được giao, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, ĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cần phát huy tốt vai trò GS, phản biện của MTTQ và các đoàn thể trong công tác xây dựng Đảng.

Tiếp tục học tập và làm theo Bác

Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành Lưu Hoàng Trung cho biết: Mỗi cán bộ, ĐV cần thực hiện tốt phương châm “Nói đi đôi với làm”. Đây là một trong những đặc trưng chủ yếu của phong cách làm việc khoa học của mỗi cán bộ, ĐV trong học tập và làm theo Bác. Có thực hiện tốt nguyên tắc này thì cán bộ, ĐV mới hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Do vậy, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên tăng cường công tác GDCTTT để mỗi cán bộ, ĐV, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành phải gương mẫu làm gương để cán bộ, ĐV và nhân dân cùng làm theo; cán bộ, công chức, viên chức, ĐV, đoàn viên, hội viên gương mẫu làm trước để các tầng lớp nhân dân cùng làm theo.

Cần làm tốt công tác KT, GS và tăng cường kỷ luật trong Đảng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, ĐV. Cấp ủy đảng phải trực tiếp tiến hành công tác KT, GS cán bộ, ĐV và kết hợp với việc tăng cường GS của nhân dân. Công tác KT phải gắn với xử lý nghiêm và kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách ĐV, vi phạm pháp luật, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

“Kết hợp việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng và Quy định số 272-QĐ/TU của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương; cần xem trọng việc nâng cao tính tự giác, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, ĐV. Giải pháp này chỉ rõ vai trò quyết định của cán bộ, ĐV với tư cách vừa là chủ thể vừa là đối tượng của giáo dục đạo đức cách mạng theo gương Bác. Động viên toàn thể cán bộ, ĐV, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức, lối sống, nguyên tắc nghề nghiệp”, Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành Lưu Hoàng Trung nhấn mạnh.

Từng địa phương, đơn vị phải kịp thời phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt được nhân dân tin tưởng, yêu mến và làm theo. Đồng thời, chú trọng công tác thi đua khen thưởng để thúc đẩy phong trào ngày càng có chiều sâu và bền vững, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Bí thư CB ấp Tân Phú Tây A, xã Minh Đức (Mỏ Cày Nam) cho rằng: Cần thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, ĐV, trước hết là các đồng chí trong chi ủy và bí thư CB. Từng cán bộ, ĐV có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thường xuyên KT, GS việc thực hiện cam kết của cán bộ, ĐV trong CB. CB cần chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, ĐV để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Giồng Trôm Lê Thanh Tòng cho rằng, cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái, tạo cơ sở cho mỗi cán bộ, ĐV suy ngẫm và hành động; tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình, kiểm điểm đánh giá cá nhân, góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp và xử lý đối với cán bộ, ĐV vi phạm. Phối hợp đồng bộ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong việc thực hiện phòng chống 27 biểu hiện suy thoái. Định kỳ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm; chú trọng biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc.

“Các ý kiến tham luận còn đề cập đến một số vấn đề cần quan tâm như: Đổi mới và nâng cao hiệu quả học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, xây và chống trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tăng cường công tác tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05-CT/TW, biểu dương, nhân rộng gương điển hình về công tác kiểm tra, giám sát và công tác quản lý đảng viên”.

(Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cao Văn Dũng)

P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN