Tuyên truyền nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể

22/09/2021 - 18:48

BDK.VN - Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng, hướng tới, các ngành trong khối thông tin, tuyên truyền, MTTQ và các đoàn thể, các địa phương tập trung tuyên truyền rộng rãi về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổng kết, kết quả và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và việc thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh.

Hợp tác xã Bò sữa Ba Tri. Ảnh: C Trúc

Hợp tác xã Bò sữa Ba Tri. Ảnh: C Trúc

Trong đó, tập trung bám sát vào Kế hoạch số 81-KH/TU của Tỉnh ủy, tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng và kết quả đạt được qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 cùng các nghị quyết, chỉ thị có liên quan của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX.

Tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2001 - 2021 tại các địa phương, đơn vị; sự lãnh đạo của các cấp ủy, vai trò của Liên minh HTX, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đối với phát triển kinh tế tập thể, HTX. Hiệu quả kinh tế và xã hội của HTX; vai trò của HTX trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người dân. Tuyên truyền về các quan điểm, mục tiêu và giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn tiếp theo. Tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp các ban, ngành đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế tập thể, HTX từ khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực thi hành. Hiệu quả hoạt động của HTX, các tổ hợp tác trên địa bàn đối với cộng đồng, trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, an sinh xã hội…

Minh Triều

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN