Tuyên truyền những chuẩn mực văn hóa, đạo đức con người Bến Tre

16/08/2017 - 07:21

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa biên soạn tài liệu “Những chuẩn mực văn hóa, đạo đức con người Bến Tre” để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức về ý thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa trong việc xây dựng con người Bến Tre trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Nội dung tài liệu gồm: sự cần thiết ban hành chuẩn mực văn hóa, đạo đức con người Bến Tre; những nội dung chuẩn mực văn hóa, đạo đức con người Bến Tre phát triển toàn diện; nhiệm vụ của các ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện.

Ngoài được phát hành đến chi hội, tổ hội các đoàn thể (do Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh phát hành), tài liệu còn được đăng tải trên website của Tỉnh ủy, địa chỉ truy cập: www.btre.dcs.vn, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, cơ quan, đơn vị phổ biến đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần tuyên truyền sâu rộng trong nội bộ và nhân dân.

N. Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN