Vai trò của chủ tịch UBND cấp xã trong công tác cải cách hành chính

18/10/2021 - 06:30

BDK - Trong hệ thống chính quyền các cấp, chính quyền cấp xã (xã, phường, thị trấn) có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng trong tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chính quyền cấp xã (CQCX) là nơi trực tiếp phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khai thác tiềm năng tại chỗ ở địa phương trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện cho nhân dân địa phương xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải là những người có phong cách làm việc năng động, sáng tạo, luôn chủ động trong công việc. (ảnh tư liệu)

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải là những người có phong cách làm việc năng động, sáng tạo, luôn chủ động trong công việc. (ảnh tư liệu)

Vì vậy, cải cách hành chính (CCHC) đối với CQCX là vấn đề cần được quan tâm và chú trọng. Việc triển khai công tác này phải đồng bộ trên tất cả 6 nhiệm vụ: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Trong những năm qua, công tác CCHC ở cấp xã trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả rất phấn khởi như: các đơn vị đều cụ thể hóa các văn bản về CCHC của cấp trên, văn bản chỉ đạo điều hành của cấp xã ban hành chất lượng ngày càng được nâng lên, TTHC thường xuyên được rà soát, thống kê đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và được niêm yết công khai tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch. Cơ chế một cửa được duy trì hoạt động. Việc giải quyết TTHC cơ bản kịp thời, đúng quy định tạo được sự đồng tình ủng hộ của người dân, doanh nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của các cơ quan được đầu tư cơ bản, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc. Bộ máy chính quyền cấp xã được củng cố, kiện toàn hoạt động có nền nếp, hiệu quả; trình độ cán bộ, công chức (CB, CC) ngày càng được nâng lên và chuẩn hóa theo quy định.

Bên  cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế thường gặp ở nhiều xã, phường, thị trấn, đó là: một số CB chủ chốt cấp xã còn nhận thức chưa đầy đủ về công tác CCHC. Năng lực, trình độ của đội ngũ CB, CC tuy đã được nâng lên nhưng vẫn chưa đồng đều, vẫn còn một số CB, CC chưa đạt chuẩn về chuyên môn. CC tham mưu công tác CCHC, kiểm soát TTHC, trực tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa đều kiêm nhiệm. Các trang thiết bị kỹ thuật hiện tại cũng chưa đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa hành chính. Công nghệ thông tin đã được đầu tư ứng dụng nhưng chưa tương xứng với yêu cầu hiện nay nên việc thực hiện công tác CCHC hiệu quả chưa cao.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo yêu cầu các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương khắc phục bất cập nhằm nâng cao chất lượng CCHC, hướng đến đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Thực hiện có hiệu quả chương trình CCHC gắn liền với việc xây dựng chính quyền điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 trong các lĩnh vực.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phân tích làm rõ nguyên nhân dẫn đến công tác CCHC của đơn vị mình còn nhiều hạn chế để có giải pháp khắc phục. Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện. Tiếp tục có giải pháp đồng bộ để khẩn trương hoàn thành các mục tiêu đã đề ra của kế hoạch CCHC năm 2021 trong những tháng còn lại. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo thực chất, khách quan, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực CCHC.

Các xã, phường, thị trấn cần xác định rõ người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình trong thực hiện CCHC. UBND cấp xã phải được tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Duy trì, nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn. Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015. Thường xuyên rà soát, cập nhật, niêm yết công khai TTHC theo quy định. Đẩy mạnh phối hợp với cấp huyện tổ chức cung ứng dịch vụ công bổ sung mức độ 3, 4. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về công tác CCHC đến đội ngũ CB, CC, viên chức, tổ chức, công dân. Đồng thời thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của nhân dân về chất lượng giải quyết TTHC nhằm phát huy sức mạnh tập thể trong nâng cao chất lượng CCHC cấp xã.

Cuộc thi Chủ tịch UBND cấp xã với công tác CCHC năm 2021 vẫn đang được tỉnh xúc tiến triển khai trên địa bàn tỉnh trong quý IV-2021. Đây là kênh thông tin quan trọng để Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có điều kiện trau dồi thêm kiến thức về CCHC của mình để có thể đưa vào thực tiễn trong chỉ đạo, điều hành ở địa phương thời gian tới.

Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN