Thạnh Phú họp mặt kỷ niệm 78 năm giỗ hội truyền thống và 64 năm Ngày Đồng Khởi ấp Phong Mùng 10 tháng Giêng

Thạnh Phú họp mặt kỷ niệm 78 năm giỗ hội truyền thống và 64 năm Ngày Đồng Khởi ấp Phong Mùng 10 tháng Giêng