Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp mặt ngày 8-3

Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp mặt ngày 8-3