Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và cán bộ

22/01/2021 - 07:05

BDK - Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 18-1-2021, Tỉnh ủy đề ra Nghị quyết số 03 về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ”. Nghị quyết đề ra mục tiêu xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức trong sáng; sắp xếp tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Hữu Hiệp

Trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Hữu Hiệp

Thực trạng tình hình

Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ trong Đảng bộ đạt nhiều kết quả khá toàn diện, đồng bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét. Việc học và làm theo Bác gắn với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp được thực hiện xuyên suốt trong toàn Đảng bộ. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bước đầu đạt một số kết quả quan trọng. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên, tinh giản biên chế thực hiện đúng lộ trình.

Công tác cán bộ được đổi mới, từng bước đi vào nền nếp và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đội ngũ cán bộ các cấp có bước trưởng thành hơn về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên, bảo đảm sự chuyển tiếp giữa các thế hệ. Các kết quả trên đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cấp ủy. Lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, làm nền tảng tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị thời gian tới.

Bên cạnh những mặt làm được, việc cụ thể hóa nghị quyết và tổ chức thực hiện vẫn còn là khâu yếu. Công tác chính trị, tư tưởng có lúc thiếu kịp thời, chưa thuyết phục. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy và tổ chức đảng chưa ngang tầm nhiệm vụ. Trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, người đứng đầu chưa thật sự lan tỏa. Xây dựng đội ngũ cán bộ chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ. Tình trạng cán bộ làm việc chưa đúng sở trường, thiếu tính chuyện nghiệp vẫn còn. Một bộ phận thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện, giảm sút ý chí, trách nhiệm chưa cao, ngại khó.

Nguyên nhân của những hạn chế là do một số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, toàn diện và sâu sắc tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong tình hình mới. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa thật sự chủ động, sâu sát, thiếu quyết liệt. Một số cấp ủy, người đúng đầu chưa phát huy hết trách nhiệm, thiếu bản lĩnh, gương mẫu, còn thụ động, né tránh trông chờ cấp trên, giải quyết công việc thiếu công tâm khách quan, làm cho cấp dưới không phục. Năng lực lãnh đạo của một số cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu.

Nhiệm vụ và giải pháp

Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị: Thường xuyên cập nhật về kiến thức cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị. Đổi mới công tác quán triệt, triển khai học tập nghị quyết theo hướng nắm chắc trọng tâm, tạo đồng thuận và truyền cảm hứng hành động. Người đứng đầu cấp ủy triển khai, cụ thể hóa nghị quyết của từng cấp ủy, bám sát thực tiễn, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân. Xây dựng văn hóa chính trị trong tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, hệ thống chính trị.

Coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng: Đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng theo hướng thuyết phục, hiệu quả, đảm bảo tính đảng, tính khoa học, tính chiến đấu. Chú trọng chất lượng, hiệu quả tuyên truyền. Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động. Xây dựng tư tưởng tiến công, tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thông tin kịp thời, phát huy các kênh thông tin hiện đại. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên.

Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức: Xây dựng tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng ở cơ sở. Cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp, giáo dục cho cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận, trách nhiệm của mình, không bị cám dỗ, nêu cao danh dự, lòng tự trọng của người đảng viên. Công khai việc đăng ký xây dựng đạo đức, những điều đảng viên không được làm với chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên.

Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy: Củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ gắn với xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ ấp, khu phố nhiệt huyết cách mạng, gương mẫu, có dũng khí đấu tranh tự phê bình và phê bình, là trung tâm đoàn kết trong chi bộ, có khả năng lãnh đạo, tập hợp, vận động nhân dân. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ và đảng viên, nhất là ở khâu ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết. Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Đồng khởi mới’.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảm bảo chất lượng, cơ cấu hợp lý. Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, tiêu chuẩn chức danh xuất phát từ yêu cầu địa phương, cơ quan, đơn vị. Đào tạo cán bộ theo quy hoạch, tiêu chuẩn chức danh, đảm bảo chất lượng, hiệu quả nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng làm việc nhóm. Có kế hoạch bố trí, sắp xếp, sử dụng, thu hút nhân tài và thực hiện tốt chính sách cán bộ. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng vấn đề chính trị hiện nay. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là năng lực phân tích, dự báo, ứng phó với thách thức biến động của tình hình.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảm bảo chất lượng, cơ cấu hợp lý. Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, tiêu chuẩn chức danh xuất phát từ yêu cầu địa phương, cơ quan, đơn vị. Đào tạo cán bộ theo quy hoạch, tiêu chuẩn chức danh, đảm bảo chất lượng, hiệu quả nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng làm việc nhóm. Có kế hoạch bố trí, sắp xếp, sử dụng, thu hút nhân tài và thực hiện tốt chính sách cán bộ. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng vấn đề chính trị hiện nay. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là năng lực phân tích, dự báo, ứng phó với thách thức biến động của tình hình.

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng: Đổi mới quy trình, phương pháp, kỹ năng kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo phương châm “Dân chủ - Đồng thuận - Thống nhất - Chặt chẽ và Hiệu quả”. Tập trung kiểm tra, kiểm soát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng. Thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tập trung hướng về cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thu hút tất cả các lực lượng tham gia phong trào thi đua “Đồng khởi mới” và các phong trào thi đua hành động cách mạng tại địa phương, đơn vị. Lãnh đạo tổ công tác tuyên truyền, vận động, đưa chủ trương nghị quyết đến cộng đồng dân cư, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo hướng thuyết phục, có mô hình và sản phẩm cụ thể.

Nghị quyết đề ra mục tiêu: Nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới và những nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Xây dựng tư tưởng tiến công, thống nhất, suy nghĩ tích cực, không cam chịu tụt hậu, chủ động đẩy lùi tư tưởng ngại khó, ngại khổ, thiếu trách nhiệm, bảo thủ, an phận, nói không đi đôi với làm trong cán bộ, đảng viên. Xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức trong sáng. Sắp xếp tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Hữu Hiệp (lược ghi)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN