Về giải quyết khiếu nại, tố cáo

04/03/2016 - 06:51

Nhằm bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; giúp Ủy ban Bầu cử chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với người ứng cử và giải quyết kịp thời, khách quan, chính xác các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo Ủy ban Bầu cử tỉnh ban hành kế hoạch, với các nội dung chủ yếu sau:

Tham mưu giúp Ủy ban Bầu cử kịp thời chỉ đạo, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan tới cuộc bầu cử; tổng kết kết quả thực hiện việc khiếu nại, tố cáo về bầu cử và công tác chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trong cuộc bầu cử. Tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo về bầu cử; tiếp nhận, nghiên cứu đơn, thư để chuyển kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời chỉ đạo, đôn đốc việc giải quyết. Yêu cầu cơ quan, tổ chức có thầm quyền cung cấp thông tin; báo cáo kịp thời tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử. Giúp Ủy ban Bầu cử thẩm tra, xác minh, kết luận, báo cáo Ủy ban Bầu cử ra quyết định giải quyết cuối cùng về khiếu nại, tố cáo đối với người ứng cử mà Ủy ban Bầu cử đã giải quyết. Chuyển toàn bộ hồ sơ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị chưa được giải quyết đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND khóa mới để giải quyết theo thẩm quyền. Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban Bầu cử, Tiểu ban ngừng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử.

v Địa điểm tổ chức tiếp nhận đơn, thư:

- Tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo về bầu cử tại Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh (Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre, số 11 - đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

- Thời gian tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo về bầu cử trong giờ hành chính.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN