Truyền hình

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thời sự 13-09-2023
Sáng 13-9-2023, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 09-NQ/TW ngày 8-1-2002 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” và thực hiện Kết luận số 66-KL/TW ngày 4-3-2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện NQ số 09-NQ/TW.

Gửi