Quỹ phòng, chống Covid-19 đã vận động được 29,185 tỷ đồng tiền mặt

Quỹ phòng, chống Covid-19 đã vận động được 29,185 tỷ đồng tiền mặt