Chợ Lách sẵn sàng ứng phó xâm nhập mặn

Chợ Lách sẵn sàng ứng phó xâm nhập mặn