Xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số

01/12/2023 - 16:07

BDK.VN - Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, chủ trương của tỉnh là tiếp tục duy trì và phát huy kết quả đạt được trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số. Đồng thời, xác định chuyển đổi số (CĐS) vừa là nhiệm vụ quan trọng, là xu thế tất yếu, đòi hỏi khách quan của sự phát triển, vừa là nhiệm vụ cấp bách.

Viettel Bến Tre đồng hành cùng chính quyền trong thực hiện chuyển đổi số.

Viettel Bến Tre đồng hành cùng chính quyền trong thực hiện chuyển đổi số.

Sở Thông tin và Thông tin truyền thông (TT&TT) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho công cuộc CĐS của tỉnh. Căn cứ các cơ chế, chính sách của tỉnh về CĐS, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố cụ thể hóa, ban hành theo thẩm quyền các quy định, quy chế của ngành mình, địa phương mình sát với tình hình thực tế, nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi để thực hiện CĐS, hình thành “cơ quan số” tại ngành mình, cấp mình. Huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ CĐS, khuyến khích vận động và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư của DN, khu vực tư nhân, cộng đồng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Đối với chỉ tiêu xây dựng Chính quyền số đến năm 2025: Chỉ tiêu “Tối thiểu 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý”. Tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường hoạt động kiểm tra qua các phần mềm và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Sở TT&TT phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, phổ biến thông tin về các quy định đối với các nội dung có thể thực hiện kiểm tra qua môi trường mạng

Chỉ tiêu “Xây dựng và từng bước hoàn thiện hạ tầng điện toán đám mây phục vụ nhu cầu CĐS. Tỉnh giao Sở TT&TT khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo lộ trình. Chỉ tiêu an toàn thông tin “Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động thông minh có sử dụng phần mềm an toàn thông tin mạng cơ bản trên 50%”. Sở TT&TT phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ TT&TT triển khai đến các huyện, thành phố để hướng dẫn, cài đặt phần mềm an toàn thông tin mạng cho điện thoại di động.

Đối với các chỉ tiêu phát triển kinh tế số đến năm 2025: Thúc đẩy phát triển kinh tế số đóng góp 10% vào giá trị tăng trưởng các ngành kinh tế chủ yếu của tỉnh. Tỷ trọng kinh tế số đóng góp 10% tổng GRDP toàn tỉnh. Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, từng lĩnh vực đạt tối thiểu 15%. Năng suất lao động hàng năm tăng trên 12,5%. 30% doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ ứng dụng nền tảng số. 40% DN cung cấp dịch vụ tiếp cận và tham gia vào các hoạt động giao dịch điện tử trên môi trường mạng. 10% DN sử dụng nền tảng hợp đồng điện tử.

Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương tham mưu triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển DN số trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy DN nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số, tiếp cận và tham gia chương trình hỗ trợ CĐS (SMEdx). Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh giải pháp thúc đẩy việc sử dụng hợp đồng điện tử trong DN. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao, căn cứ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách, ưu tiên kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế số trên địa bàn; xác định tổng kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động kinh tế số hàng năm. Cục Thống kê tỉnh đẩy nhanh việc tổ chức đo lường, đánh giá các chỉ số như tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của từng địa phương, từng lĩnh vực và của toàn tỉnh.

Đối với các chỉ tiêu về xã hội số đến năm 2025: Chỉ tiêu “Hạ tầng mạng băng thông rộng, cáp quang phủ 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện, xã, 60% hộ gia đình. Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh. 30% người trưởng thành dùng điện thoại di động thông minh (smartphone) được tiếp cận với các dịch vụ chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh. 30% người trưởng thành dùng smartphone tham gia vào hoạt động thanh toán điện tử”.  Sở TT&TT là đầu mối chủ trì phối hợp, hỗ trợ các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo, định hướng, khuyến khích và tạo điều kiện cho DN công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh phát triển đầu tư vào hạ tầng số, nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh, phát triển thị trường, lưu lượng. Tăng cường dùng chung hạ tầng viễn thông. Khuyến khích các thành phần kinh tế có đủ năng lực tham gia xây dựng hạ tầng số và các hạ tầng khác cho CĐS của tỉnh. Triển khai các chương trình phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh.

Chỉ tiêu “10% người trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân”: Giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các tổ chức cung cấp chữ ký số công cộng đã ký thỏa thuận hợp tác, triển khai đến các huyện, thành phố để hướng dẫn, cài đặt chữ ký số cá nhân đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Chỉ tiêu “Tỷ lệ các cơ sở đào tạo cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số đạt 20%. Tỷ lệ các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến THPT hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt 70%”: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu được giao.

Chỉ tiêu “Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân trên 30%”: Giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các tổ chức cung cấp chữ ký số công cộng đã ký thỏa thuận hợp tác, triển khai đến các huyện, thành phố để hướng dẫn, cài đặt chữ ký số cá nhân đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Chỉ tiêu “Tỷ lệ dân số trưởng thành sử dụng nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa trên 30%” và “Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 30%”: Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, triển khai đến các huyện, thành phố về việc sử dụng nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa. Khẩn trương hoàn thành nội dung CĐS của ngành như phần mềm quản lý y tế cơ sở, hệ thống Telehealth hội chẩn từ xa, trang bị máy quét QRcode và các máy in mã vạch, ki-ốt điện tử lấy số thứ tự. Đặc biệt, phải sớm triển khai được hồ sơ bệnh án để tối ưu hiệu quả khám chữa bệnh, đáp ứng tối đa sự hài lòng của người bệnh..

Các đơn vị như: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện CĐS trên các lĩnh vực ưu tiên như: Y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải và logistics, CĐS trong DN, lĩnh vực công nghiệp, quốc phòng, an ninh.

Tin, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN