Xây dựng chương trình làm việc khoa học để tham mưu tốt

11/11/2009 - 12:59
Hội nghị triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Ảnh: TTXVN

Hệ thống văn phòng cấp ủy tập trung xây dựng chương trình làm việc khoa học từ nay đến Đại hội Đảng các cấp và Đại  hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng để làm tốt công tác tham mưu cho BCH TW Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.  

Ngày 10/11, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Các đại biểu đã nghe giới thiệu hướng dẫn chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh và một số định hướng chuẩn bị Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ XI của Đảng; hướng dẫn tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng…

Việc tổng hợp ý kiến tham gia các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XI nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; thông qua đó phát huy dân chủ trong Đảng và trong toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân; giúp các cấp ủy đảng nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, cán bộ, đảng viên để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh: Để làm tốt công tác tham mưu cho BCH TW Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, các Tỉnh ủy, Thành ủy triển khai công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, hệ thống văn phòng cấp Ủy cần tập trung xây dựng chương trình làm việc khoa học từ nay đến Đại hội Đảng các cấp và Đại  hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng  đồng thời thiết kế chương trình nghị sự của Đại hội hợp lý, khoa học, có hiệu quả theo đúng nguyên tắc tổ chức của Đảng, phù hợp với tình hình thực tế.

Văn phòng Trung ương và các Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo, phân công lực lượng cán bộ phù hợp đảm nhiệm từng phần công việc đạt hiệu quả cao nhất; bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ tham gia đóng góp vào việc đánh giá tình hình, đề xuất chủ trương nhiệm vụ trong thời gian tới.

Nguồn Chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích