Thiêng liêng lời thề dưới cờ Đảng

Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

02/02/2024 - 05:53

BDK - Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh (TSVM) là một trong những mục tiêu hàng đầu đã được Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy xác định trong năm 2024 nói riêng và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 nói chung. Trong đó, việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS), xây dựng chi bộ TSVM là một trong những giải pháp trọng tâm để góp phần hướng đến mục tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị TSVM, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới.

Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023 tại điểm cầu tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023 tại điểm cầu tỉnh.

Kiểm tra, giám sát để phòng ngừa sai phạm

Theo Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác KT, GS, kỷ luật của Đảng đã nêu: “KT của Đảng là việc các tổ chức đảng (TCĐ) xem xét, đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm của cấp ủy, TCĐ cấp dưới và đảng viên (ĐV) trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. GS của Đảng là việc các TCĐ quan sát, theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động nhằm kịp thời tác động để cấp ủy, TCĐ cấp dưới và ĐV được GS chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Mục đích KT là tìm ra ưu điểm để phát huy, phát hiện khuyết điểm hoặc vi phạm để kịp thời xử lý ngay từ cơ sở; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, ĐV, bảo vệ chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng. GS là nhằm chủ động nắm chắc tình hình và đánh giá đúng hoạt động của TCĐ, ĐV thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý; đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; góp phần bổ sung, sửa đổi các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn. Phát huy ưu điểm, phát hiện hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm và nguyên nhân để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, sửa chữa, khắc phục. Đồng thời, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của TCĐ, ĐV từ khi còn manh nha.

Công tác KT, GS, kỷ luật của Đảng trong tỉnh thời gian qua đã được các cấp ủy chú trọng. Theo đánh giá của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện toàn diện các nhiệm vụ KT, GS theo Quy định của Điều lệ Đảng với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi để UBKT các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đạt kết quả chủ đề “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” theo Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023 với nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Hải Châu thông tin, năm 2024 là năm thứ 4 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, là năm có tính chất quyết định việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KT, GS, khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, cấp ủy các cấp tăng cường tính chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ KT, GS, thi hành kỷ luật trong Đảng theo đúng quy định; quan tâm đúng mức và tạo điều kiện thuận lợi cho UBKT thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng, cùng với các nội dung KT, GS đã đề ra.

Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện

Đây là chủ trương đã được triển khai hơn 7 năm qua, nhận được sự đồng thuận cao từ các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, ĐV. Trong năm 2023, toàn tỉnh có 191/100 chi bộ đạt TSVM toàn diện (TD), lũy kế đến nay đạt 448 chi bộ, chiếm 47%, cơ bản đạt chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ từ 40 - 50%.

Qua hơn 7 năm thực hiện, kết quả đã được BTV Tỉnh ủy đánh giá cao. Đảng bộ xã, phường, thị trấn và chi bộ ấp, khu phố đều khẳng định việc xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVMTD tác động rất tích cực đối với công tác xây dựng Đảng TSVM. Tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, ĐV được nâng lên, thực hiện tốt quy định nêu gương, đoàn kết, quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, khắc phục được tình trạng ĐV vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Nhiều đảng bộ xã, phường, thị trấn và chi bộ ấp, khu phố đã có những chuyển biến tích cực từ chủ trương xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVMTD, trở thành các TCĐ tiêu biểu, điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng. Chi bộ ấp Cái Chốt (xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm) là một trong nhiều điển hình. Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thạnh Đoàn Phương Tùng cho biết: Chi bộ ấp Cái Chốt là một trong những đơn vị nổi bật của xã trên các lĩnh vực, trong đó có công tác xây dựng Đảng. Chi bộ đã triển khai, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, ĐV phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Tại hội nghị báo cáo viên chuyên đề tháng 1-2024 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến - Báo cáo viên Trung ương có những định hướng cụ thể về công tác xây dựng Đảng, trong đó có nội dung về chỉ tiêu phấn đấu 100 chi bộ ấp, khu phố được công nhận TSVMTD trong năm 2024.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh, phải nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVMTD, xem đây là một trong những nội dung trọng tâm và quyết tâm cao trong thực hiện, tạo sự lan tỏa trong hệ thống chính trị và nhân dân. Phải xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp, lộ trình phù hợp, phân công cụ thể; kịp thời uốn nắn, đôn đốc những nơi thực hiện còn hạn chế; xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp giữ vững, nâng chất chi bộ ấp, khu phố sau công nhận.

“Phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, ĐV, trước hết là ủy viên BTV, cấp ủy viên các cấp, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Cán bộ, ĐV là những người đi tiên phong cả về nhận thức và hành động, cho nên phải thực sự sẵn sàng “Đồng khởi mới” làm gương để dẫn dắt quần chúng”.

(Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến)

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN