Xây dựng Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa

08/02/2023 - 19:54

BDK.VN - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh đình Thạnh Phú. Ảnh Bảo tàng Bến Tre.

Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh đình Thạnh Phú. Ảnh Bảo tàng Bến Tre.

Nội dung Đề án gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Thực trạng công tác bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử - văn hóa tỉnh Bến Tre. Phần này giới thiệu tổng quan về hệ thống di tích tỉnh Bến Tre, trong đó giới thiệu về số lượng, địa bàn phân bố, loại hình di tích, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quản lý di tích, bộ máy và nhân sự quản lý di tích, công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, công tác phát huy giá trị di tích. Phần thứ hai đưa ra nhiệm vụ và giải pháp bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa tỉnh Bến Tre.

Phần cuối cùng là tổ chức thực hiện đề án, yêu cầu sự phối hợp của các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh tổ chức quản lý, tuyên truyền, thực hiện các thủ tục, quy trình trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, đảm bảo theo các quy định hiện hành của pháp luật về di sản văn hóa.

Hiện dự thảo đề án đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng xong và gửi xin góp ý của các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố. Sau đó trình, thông qua UBND tỉnh vào tháng 3-2023.

Tin, ảnh: Hoàng Huấn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN