Xây dựng nền tư tưởng ổn định cho toàn xã hội

17/02/2009 - 13:27

    Năm 2008, ngoài việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, tạo bước chuyển biến mới, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển, tạo điều kiện cho nhân dân lao động an tâm sản xuất, tăng thu nhập góp phần cải thiện cuộc sống, Đảng bộ tỉnh còn tập trung công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị theo các nghị quyết chuyên đề của Trung ương.

    Nhìn chung, dòng tư tưởng chính trong nội bộ và toàn xã hội cơ bản ổn định, vững tin vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, kềm chế được lạm phát. Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã phát huy truyền thống tự lực tự cường, đưa kinh tế-xã hội của Bến Tre vượt qua khó khăn, vững bước tiến lên.

    Ban Tuyên giáo đã làm tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tổ chức cụ thể hóa các chỉ thị, các chuyên đề, bình quân có 95% đảng viên, khoảng 80% đoàn viên, hội viên và 70% lượt quần chúng dự học. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Trận địa tư tưởng được giữ vững, bảo đảm được sự đồng thuận trong xã hội.

    Bằng các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện trên lĩnh vực tuyên giáo đã chỉ đạo hướng dẫn nội dung, hình thức tuyên truyền bề nổi và chiều sâu trong quần chúng nhân dân, qua đó giáo dục truyền thống dân tộc, đề cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, cổ vũ phong trào hành động cách mạng của địa phương.

    Trong cuộc vận động và học tập theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, Ban Tuyên giáo đã kịp thời tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cuộc vận động ở các cấp, các ngành. Ban chỉ đạo các cấp đã chọn điểm để tập trung chỉ đạo, chú trọng việc phát hiện và xây dựng những gương điển hình của các cá nhân và tập thể làm tốt theo tấm gương đạo đức của Bác.

    Sau gần hai năm triển khai, cuộc vận động đã đi vào nề nếp, các cấp, các ngành quan tâm lãnh, chỉ đạo các bước thực hiện khá chặt chẽ, sát hợp với điều kiện của ngành, của địa phương. Tập thể ngành Công an, Y tế, Giáo dục làm tốt theo tấm gương đạo đức của Bác. Xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương làm theo đạo đức của Bác là nhân tố tích cực chứng minh cuộc vận động đã tạo một bước chuyển mới trong toàn xã hội. Tham mưu giúp các cấp ủy chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện NQTW 6, 7 (khóa X) chương trình hành động của Tỉnh ủy; Hai chuyên đề “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và “Sửa đổi lối làm việc” được quán triệt sâu trong nội bộ Đảng và phổ biến rộng ra khắp quần chúng.

    Thường xuyên hướng dẫn đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Phản bác luận điệu xuyên tạc lãnh đạo Đảng, Nhà nước, về con đường đi lên CNXH ở nước ta của các thế lực thù địch. Tham gia ý kiến về bổ nhiệm cán bộ, phân tích đánh giá chất lượng đảng viên, bình xét tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, từng bước nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cùng với các ngành, đẩy mạnh tuyên truyền 3 công tác trọng tâm của Tỉnh ủy: Kéo giảm hộ nghèo, bảo vệ môi trường và an toàn giao thông. Tuyên truyền phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, chú trọng tuyên truyền những gương điển hình trong việc làm giàu cho gia đình, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

    Tuy nhiên, thực tiễn đời sống xã hội còn nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh, cơ chế quản lý xã hội của Nhà nước có mặt còn yếu kém; sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, tha hóa về đạo đức của một bộ phận nhân dân, suy thoái về đạo đức trong kinh doanh, chỉ biết lợi nhuận của một số doanh nghiệp và cơ sở sản xuất; kỷ cương hành chính, luật pháp chưa nghiêm, tệ nạn xã hội.... chưa được khắc phục. Đó là những nhân tố gây khó khăn, cản trở đến tính giáo dục, thuyết phục của công tác tuyên truyền, vận động quần chúng.

Trần Tuyến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN