Xây dựng thế trận lòng dân

06/11/2009 - 08:18

Thế trận lòng dân thể hiện trước tiên ở niềm tin, lòng trung thành của mọi tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước, quyết tâm phấn đấu trong lao động sản xuất, trong đấu tranh với địch, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ địa phương, cơ sở, góp phần bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung xây dựng gồm: giáo dục, giác ngộ về truyền thống cách mạng của địa phương và của dân tộc cho nhân dân; tổ chức cho toàn dân học tập thấu suốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là đoàn kết tôn giáo, đoàn kết các dân tộc, không để địch lợi dụng chống phá.

Thường xuyên tuyên truyền giáo dục để nhân dân thấy rõ âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt của địch, từ đó đề cao cảnh giác cách mạng, tích cực đấu tranh chống địch, không để địch mua chuộc, không làm tay sai cho chúng. Thường xuyên chăm lo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân. Thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện công bằng xã hội, tạo thế trận lòng dân vững chắc.

GDQP

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN