Chợ Lách

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người toàn diện, thân thiện, năng động, gia đình hạnh phúc, tiến bộ

22/04/2024 - 05:27

BDK - Thực hiện Chương trình số 11-CTr/HU về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Chợ Lách toàn diện, thân thiện, năng động, gia đình hạnh phúc, tiến bộ”, được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của huyện Chợ Lách.

Thanh niên Chợ Lách có ý thức vươn lên lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế.

Thanh niên Chợ Lách có ý thức vươn lên lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế.

Cụ thể hóa thành các giá trị riêng

Triển khai cụ thể hóa Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, thân thiện, năng động, gia đình hạnh phúc, tiến bộ, Huyện ủy Chợ Lách xây dựng Chương trình số 11-CTr/HU ngày 27-4-2021 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Chợ Lách toàn diện, thân thiện, năng động, gia đình hạnh phúc, tiến bộ”.

Các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế tại địa phương. Cụ thể nhất là xây dựng và phát triển văn hóa, con người Chợ Lách toàn diện, thân thiện, năng động, gia đình hạnh phúc, tiến bộ, lồng ghép trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên các cấp phát động. Có nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả như: hội nghị, qua hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở, trang thông tin điện tử của huyện, các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, trang Fanpage của các ngành, đoàn thể.

Về mục tiêu xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, trên cơ sở các giá trị định hướng của Tỉnh ủy, với 10 giá trị cốt lõi xây dựng con người Bến Tre “Yêu nước, Nhân ái, Nghĩa tình, Trung thực, Bản lĩnh, Tự cường, Tự trọng, Trách nhiệm, Hợp tác, Sáng tạo”, Huyện ủy Chợ Lách đã cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn của huyện. Xác định mục tiêu về xây dựng con người gắn với xây dựng và phát triển văn hóa, cốt lõi là “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Chợ Lách phát triển toàn diện, thân thiện, năng động”. Tập trung vào các hệ giá trị: Có phẩm chất đạo đức, yêu nước, yêu quê hương, yêu thương con người, yêu thiên nhiên, yêu lao động. Có tri thức, kỹ năng sống, thái độ và phương pháp làm việc khoa học, khiêm tốn, cầu thị. Có ý thức thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tuân thủ pháp luật, ứng xử văn minh, biết tôn trọng và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Có lối sống tốt, trong sáng, lành mạnh, thân thiện, trọng nghĩa, trọng tình, trọng tín, trung thực, tự tin, tự giác, tự lập. Có tinh thần đoàn kết, hợp tác, năng độ̣ng, sáng tạo, chuyên nghiệp. Có thể lực, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Về mục tiêu xây dựng gia đình, Huyện ủy cụ thể hóa đưa vào Chương trình số 11-CTr/HU với mục tiêu “Xây dựng văn hóa gia đình, trọng tâm là gia đình hạnh phúc, tiến bộ”, tập trung vào các hệ giá trị: đoàn kết, yêu thương, kính trên, nhường dưới, con cháu lễ phép, yêu thương, chăm lo cho ông bà, cha mẹ; chăm lo phát triển kinh tế gia đình, quan tâm giáo dục con cháu phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần; có ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, bảo vệ môi trường.

Củng cố, nâng chất và phát huy truyền thống

Qua phổ biến, tuyên truyền triển khai thực hiện, các hệ giá trị văn hóa con người Bến Tre nói chung và văn hóa con người Chợ Lách nói riêng đượ̣c hình thành, củng cố và nâng chất. Theo nhận xét của lãnh đạo địa phương, hầu hết người dân trên địa bàn huyện đều thể hiện đượ̣c tình yêu quê hương, đất nước, coi trọng việc giữ gìn đạo đức, nhân cách, có lối sống trong sạch, lành mạnh, giàu lòng tự trọng, nhất là có sự năng động, nhạy bén, sáng tạo trên nhiều lĩnh vực như: trong học tập, làm việc, lao độ̣ng sản xuất, kinh doanh... Phần lớn người dân biết trân trọng và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam nói chung và của người Bến Tre, người Chợ Lách nói riêng. Đồ̀ng thời, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của công dân.

 Việc giáo dục đạo đức cho học sinh ở các cấp học, nhất là cấp mầm non và tiểu học rất đượ̣c chú trọng, nhằ̀m bồi dưỡng, hình thành nhân cách, đạo đứ́c cho trẻ từ những năm tháng đầ̀u đời. Việc giáo dục giá trị truyền thống văn hóa gia đình, kỹ năng sống cho học sinh được nhà trường chú trọng. Phần đông thanh niên trên địa bàn có ý thức và khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế gia đình. Độ̣i ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng, có đủ chuẩn, chất. Hầu hết cán bộ nêu cao ý thức tự tu dưỡng, tự rèn, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đứ́c, lối sống, thường xuyên tự soi rọi, tu chỉnh bản thân với các hệ giá trị văn hóa con người theo Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy và Chương trình số 11-CTr/HU của Huyện ủy đã đề ra.   

Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân còn tích cực xây dựng, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, trên cơ sở gìn giữ và phát huy phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách con người. Xây dựng, nâng chất gia đình văn hóa đã và đang trở thành phong trào sâu rộng và có sức lan tỏa đến từng gia đình, tổ nhân dân tự quản, ấp, khu phố, cơ quan, đơn vị. Từ đó, xuất hiện nhiều gia đình tiêu biểu là tấm gương sáng ở cộng đồng dân cư trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc. Đồng thời, trở thành những nhân tố tích cực, quan trọng trong việc bảo vệ, giữ gìn các giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục, văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và của địa phương trước các tác động của mặt trái cơ chế thị trường.

Việc xây dựng văn hóa chính trị trong hệ thống chính trị được triển khai gắn với thực hiện các nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không ngừng tiến bộ. Ở mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức Công đoàn là bộ phận nòng cốt của phong trào, phát động mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động là lực lượng tiên phong, tích cực tham gia các tiêu chí quy định.

Hiện nay, toàn huyện có 33.379/34.108 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 97,86%; 81.899/83.622 người được công nhận “Người lớn gương mẫu”, chiếm tỷ lệ 97,86%; 17.587/17.925 trẻ em được công nhận “Trẻ em chăm ngoan”, chiếm tỷ lệ 98,1%. Các mô hình câu lạc bộ (CLB) tiếp tục được duy trì hoạt động, nhân rộng và phát huy hiệu quả như: CLB Gia đình hạnh phúc, CLB Gia đình phát triển bền vững, CLB Gia đình liên thế hệ tự giúp nhau…

Bài, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN