Xem xét, điều chỉnh chế độ công tác phí, hội nghị

14/08/2018 - 21:09

Cử tri xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú có ý kiến về việc thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 5-12-2017 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh có nhiều bất cập. Cụ thể, cán bộ, công chức đi công tác dưới 10km bằng phương tiện cá nhân thì không được thanh toán công tác phí. Cán bộ bán chuyên trách cấp xã khi đi công tác dưới 10km thì không được hỗ trợ tiền xăng. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho hợp lý.

UBND tỉnh trả lời: Chế độ công tác phí hiện nay được thực hiện theo quy định  tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị (được HĐND tỉnh cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 18). Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức đi công tác cách trụ sở làm việc dưới 10km không được hưởng công tác phí và chế độ này không áp dụng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp/khu phố.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và trong phạm vi dự toán kinh phí khoán được giao, UBND cấp xã có thể quy định mức khoán hỗ trợ cho các đối tượng này (theo hướng chi hỗ trợ tiền đi công tác, hội họp) trong quy chế chi tiêu nội bộ trình HĐND cùng cấp phê duyệt để thực hiện.

Hiện nay, có khá nhiều ý kiến, kiến nghị có liên quan đến chế độ công tác phí quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Do đó, Sở Tài chính đã có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chế độ công tác phí, làm cơ sở để địa phương tổ chức thực hiện cho thống nhất. Sau khi có ý kiến của bộ, Sở Tài chính sẽ nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN