Cải cách tài chính công trên địa bàn tỉnh

15/03/2019 - 08:06

BDK - Cải cách tài chính công (CCTCC) là 1 trong 6 nội dung cơ bản của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Thời gian qua, với vai trò tham mưu cho tỉnh trên lĩnh vực này, ngành tài chính tỉnh đã không ngừng phấn đấu để đem lại những kết quả đáng ghi nhận trong công tác CCTCC.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai nhiều việc gắn liền với thực hiện CCTCC. Cụ thể, công tác quản lý điều hành tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu và kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, xử lý được các vấn đề cấp bách về thiên tai dịch bệnh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh hội nhập kinh tế...

Đồng thời, tỉnh cũng đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực góp phần tăng thu ngân sách, đảm bảo thu NSNN trên địa bàn luôn đạt và vượt dự toán được giao hàng năm; quản lý chi NSNN chặt chẽ, triệt để tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực tài chính, đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội, an ninh quốc phòng... Qua triển khai, công tác CCTCC trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả như sau:

Công tác quản lý, sử dụng NSNN tại các đơn vị sử dụng ngân sách ngày càng chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả hơn; cơ cấu chi được thay đổi ngày càng tiệm cận với tỷ lệ hợp lý, từng bước giảm dần chi thường xuyên dưới tỷ lệ 75% tổng chi ngân sách để dành nguồn chi đầu tư phát triển.

Về triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, Giám đốc Sở Tài chính Võ Văn Phú cho biết: Đến nay, tỉnh đã giao quyền tự chủ cho 100% đơn vị quản lý hành chính thuộc đối tượng giao quyền tự chủ; thường xuyên đánh giá, phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập để trình UBND tỉnh quyết định giao quyền tự chủ. Hiện nay, trong 661 đơn vị sự nghiệp công lập thì có 25 đơn vị tự chủ toàn bộ, 75 đơn vị tự chủ một phần kinh phí hoạt động và 561 đơn vị ngân sách đảm bảo toàn bộ kinh phí.

Qua từng năm thực hiện triển khai cơ chế tự chủ, số lượng các đơn vị tự đảm bảo toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động ngày càng tăng, số lượng các đơn vị sự nghiệp do NSNN đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động giảm dần. Qua đó, thúc đẩy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu suất lao động, hiệu quả sử dụng kinh phí được giao, từ đó tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện thành công việc cổ phần hóa Ban Quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu Thành và đi vào hoạt động dưới hình thức cổ phần từ ngày 1-12-2018; đang hoàn chỉnh các bước cổ phần hóa đối với Trung tâm Đăng kiểm, đào tạo, sát hạch và tư vấn công trình giao thông dự kiến hoàn thành trong năm 2019.

Công tác phân cấp ngân sách đã có những đổi mới cơ bản, nâng cao quyền chủ động và trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc sử dụng ngân sách. Cụ thể, từ năm 2017, tỉnh đã thực hiện phân cấp nhiệm vụ chi giáo dục và y tế về ngân sách huyện quản lý; đẩy mạnh việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công về cấp huyện; tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục mua sắm tài sản tập trung... điều này giúp giảm được nhiều khâu, nhiều thủ tục không cần thiết trong phân bổ ngân sách, cũng như trong công tác mua sắm tài sản công.

Triển khai và vận hành thông suốt Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis) tại 3 cơ quan: Tài chính, Thuế và Kho bạc từ cấp tỉnh đến cấp huyện đã bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài chính, ngân sách các cấp.

Tuy đã đạt được những kết quả bước đầu nhưng công tác CCTCC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Các cơ quan, đơn vị có chức năng và thực hiện nhiệm vụ được giao khác nhau, nhưng áp dụng định mức khoán chi giống nhau, dẫn đến có một số đơn vị khó khăn trong cân đối nguồn kinh phí khoán, nên thu nhập tăng thêm của công chức giữa các đơn vị có sự chênh lệch khá rõ; số lượng đơn vị sự nghiệp công ngân sách hỗ trợ một phần hoặc hỗ trợ toàn bộ kinh phí hoạt động tuy có giảm dần qua các năm nhưng vẫn còn chiếm tỷ lệ cao (96%) trên tổng số đơn vị sự nghiệp công của tỉnh; vẫn còn có đơn vị chưa chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao dự toán từ đầu năm, dẫn đến số dư kinh phí bị hủy cuối năm còn nhiều, điều này làm giảm hiệu quả sử dụng vốn NSNN.

“Trong thời gian tới, Sở Tài chính sẽ chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai kịp thời các văn bản về chế độ, chính sách tài chính theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương trong từng giai đoạn; chủ động đôn đốc, kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện ở các ngành, các cấp của địa phương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về chế độ, chính sách tài chính và thực hiện các nhiệm vụ về CCTCC, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà”.

(Giám đốc Sở Tài chính Võ Văn Phú)

Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN