Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Giao Thạnh

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Giao Thạnh