Xét xử 49 bị cáo phạm tội làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

Xét xử 49 bị cáo phạm tội làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức