Xây dựng Ba Tri trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa biển

Xây dựng Ba Tri trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa biển