Đức đình chỉ hầu hết hoạt động quân sự tại Mali

Đức đình chỉ hầu hết hoạt động quân sự tại Mali