Các địa bàn được xác định dịch cấp độ 1, 2 có thể tổ chức dạy học trực tiếp

Các địa bàn được xác định dịch cấp độ 1, 2 có thể tổ chức dạy học trực tiếp