Đối tượng được tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự

Đối tượng được tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự