Tạo điều kiện để người Việt Nam, người nước ngoài xuất nhập cảnh thuận lợi, an toàn

Tạo điều kiện để người Việt Nam, người nước ngoài xuất nhập cảnh thuận lợi, an toàn