UBND tỉnh kiểm tra và triển khai công tác ứng phó xâm nhập mặn

UBND tỉnh kiểm tra và triển khai công tác ứng phó xâm nhập mặn