Đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo để phá hoại cách mạng Việt Nam

17/07/2009 - 09:37

Hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang ra sức lợi dụng vấn đề tôn giáo để thực hiện mục đích chính trị đen tối là can thiệp, xâm lược nước ta, đưa Việt Nam theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Vì vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề tôn giáo của địch vừa có ý nghĩa chiến lược, vừa có tính cấp thiết hiện nay. Để làm tốt việc này, cần giải quyết một số vấn đề sau:

- Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8, khóa IX về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao nhận thức và nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước tình hình mới.

- Vạch trần âm mưu, thủ đoạn thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để thực hiện “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ để chống Đảng, Nhà nước ta, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.

- Đẩy mạnh đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, vạch trần các quan điểm phản động, sai trái của địch lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa. Làm tốt công tác bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước.

- Đổi mới công tác giáo dục, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước để đồng bào theo đạo hiểu đúng, đầy đủ tính ưu việt của chế độ ta, sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước ta đối với đồng bào. Đồng thời chỉ cho họ hiểu rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, kiên quyết xử lý đúng pháp luật các phần tử đội lốt tôn giáo để phá cách mạng Việt Nam.

- Thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giáo dục, nâng cao ý thức phòng gian, bảo mật, đề cao cảnh giác, phòng ngừa từ xa các hoạt động chống phá của địch và phần tử xấu. Chuẩn bị đầy đủ các phương án sẵn sàng chiến đấu, đập tan âm mưu, thủ đoạn của địch lợi dụng tôn giáo để chống phá chế độ ta.

(Theo tài liệu GDQP)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN