Nâng cao vai trò người đứng đầu trong cải cách hành chính

23/09/2020 - 07:19

BDK - Trong giai đoạn 2011 - 2020, TP. Bến Tre đã thực hiện nhiều giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính (CCHC). Thành phố luôn đứng ở top đầu của cả tỉnh về Chỉ số CCHC hàng năm.

Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Nguyễn Văn Thương tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn 2011 - 2020.

Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Nguyễn Văn Thương tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn 2011 - 2020.

10 năm qua, Thành ủy, UBND TP. Bến Tre luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện chương trình tổng thể CCHC như: cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CB, CC); cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính, góp phần vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong đó, đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành CCHC và phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước là một trong những nội dung được TP. Bến Tre đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện xuyên suốt.

Cụ thể, TP. Bến Tre xác định mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về CCHC, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác CCHC; phân công cụ thể, rõ ràng và bố trí đầy đủ các nguồn lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ CCHC được giao.

TP. Bến Tre tập trung chỉ đạo nâng cao nhận thức của đội ngũ CB, CC, viên chức và người lao động đối với vai trò của CCHC trong việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Từ đó làm tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao với phương châm phục vụ, xây dựng phong cách phục vụ theo hướng thân thiện, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp ổn định sinh hoạt và phát triển.

Chỉ đạo quyết liệt các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để cải thiện mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân. Các ngành, các cấp đều đưa nhiệm vụ hoàn thành tốt công tác CCHC là một trong những tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua khen thưởng hàng năm.

Gắn kết công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị với việc xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả của CCHC; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại các cơ quan, đơn vị.

Công tác thanh tra, kiểm tra CHCC, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước của thành phố được quan tâm đúng mức, qua đó, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của CB, CC, viên chức được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Để phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong CCHC, UBND thành phố phân công Chủ tịch UBND thành phố là người trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác CCHC trên địa bàn. Giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách và bố trí, sử dụng CB, CC, viên chức hợp lý để thực hiện tốt công tác CCHC. Thủ trưởng các phòng, ban thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố nếu để CB, CC, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý có những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây cản trở, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy trình về giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về công tác chấm điểm chỉ số CCHC hàng năm của cơ quan, đơn vị theo kế hoạch, hướng dẫn. Tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ việc thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị nhằm đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện; đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân theo quy định.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC trong thời gian tới, bên cạnh phát huy những kết quả đã đạt được, TP. Bến Tre tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn với các cơ quan cấp huyện, cấp xã trong thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Chỉ đạo thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ có trọng tâm đối với 7 nội dung CCHC trên địa bàn TP. Bến Tre. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức thiết thực về việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao đến người dân và doanh nghiệp.

Bài, ảnh: Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN