Thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

07/12/2023 - 10:12

BDK.VN - Tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khoá X, vào sáng 7-12-2023, đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Chỉ trì buổi công bố phiếu tín nhiệm. Ảnh: Hữu Hiệp

Chỉ trì buổi công bố phiếu tín nhiệm. Ảnh: Hữu Hiệp

Theo đó, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bến Tre khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 (hai mươi bảy) người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc chuẩn bị, gửi các văn bản, tài liệu có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đến đại biểu HĐND tỉnh chu đáo, kịp thời. Đánh giá cao sự khách quan, công tâm của đại biểu HĐND tỉnh trong việc thể hiện chính kiến về mức độ tín nhiệm của mình đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp.

Việc lấy phiếu tín nhiệm diễn ra dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch theo đúng quy trình được quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23-6-2023 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Các đại biểu theo dõi công bố kết quả phiếu tin nhiệm. Ảnh: Hữu Hiệp

Các đại biểu theo dõi công bố kết quả phiếu tin nhiệm. Ảnh: Hữu Hiệp

 Thống nhất xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 (hai mươi bảy) người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, gồm:

1. Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐND tỉnh

a) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao”: 49 phiếu, chiếm 94,23% tổng số phiếu thu về.

b) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm”: 3 phiếu, chiếm 5,77% tổng số phiếu thu về.

c) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu thu về.

2. Ông Huỳnh Quang Triệu, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

a) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao”:  41 phiếu, chiếm 78,85% tổng số phiếu thu về.

b) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm”: 10 phiếu, chiếm 19,23% tổng số phiếu thu về.

c) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: 1 phiếu, chiếm 1,92% tổng số phiếu thu về.

3. Ông Lê Văn Khê, Phó chủ tịch HĐND tỉnh

a) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao”: 45 phiếu, chiếm 86,54% tổng số phiếu thu về.

b) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm”: 5 phiếu, chiếm 9,62% tổng số phiếu thu về.

c) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: 2 phiếu, chiếm 3,85% tổng số phiếu thu về.

4. Ông Huỳnh Văn Cuộn, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

a) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao”: 41 phiếu, chiếm 78,85% tổng số phiếu thu về.

b) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm”: 10 phiếu, chiếm 19,23% tổng số phiếu thu về.

c) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: 1 phiếu, chiếm 1,92% tổng số phiếu thu về.

5. Ông Nguyễn Văn Quới, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

a) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao”: 38 phiếu, chiếm 73,08% tổng số phiếu thu về.

b) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm”: 13 phiếu, chiếm 25% tổng số phiếu thu về.

c) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: 1 phiếu, chiếm 1,92% tổng số phiếu thu về.

6. Ông Nguyễn Văn Tân, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

a) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao”: 41 phiếu, chiếm 78,85% tổng số phiếu thu về.

b) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm”: 9 phiếu, chiếm 17,31% tổng số phiếu thu về.

c) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: 2 phiếu, chiếm 3,85% tổng số phiếu thu về.

7. Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh

a) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao”: 47 phiếu, chiếm 90,38% tổng số phiếu thu về.

b) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm”: 4 phiếu, chiếm 7,69% tổng số phiếu thu về.

c) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu thu về.

8. Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

a) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao”: 48 phiếu, chiếm 92,31% tổng số phiếu thu về.

b) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm”: 3 phiếu, chiếm 5,77% tổng số phiếu thu về.

c) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu thu về.

9. Ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh

a) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao”: 43 phiếu, chiếm 82,69% tổng số phiếu thu về.

b) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm”: 8 phiếu, chiếm 15,38% tổng số phiếu thu về.

c) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: 1 phiếu, chiếm 1,92% tổng số phiếu thu về.

10. Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó chủ tịch UBND tỉnh

a) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao”: 41 phiếu, chiếm 78,85% tổng số phiếu thu về.

b) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm”: 10 phiếu, chiếm 19,23% tổng số phiếu thu về.

c) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: 1 phiếu, chiếm 1,92% tổng số phiếu thu về.

11. Ông Trịnh Minh Châu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên UBND tỉnh

a) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao”: 32 phiếu, chiếm 61,54% tổng số phiếu thu về.

b) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm”: 20 phiếu, chiếm 38,46% tổng số phiếu thu về.

c) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu thu về.

12. Ông Đoàn Công Dũng, Giám đốc Sở Xây dựng, Ủy viên UBND tỉnh

a) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao”: 31 phiếu, chiếm 59,62% tổng số phiếu thu về.

b) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm”: 20 phiếu, chiếm 38,46% tổng số phiếu thu về.

c) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: 1 phiếu, chiếm 1,92% tổng số phiếu thu về.

13. Ông Đoàn Văn Đảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên UBND tỉnh

a) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao”: 41 phiếu, chiếm 78,85% tổng số phiếu thu về.

b) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm”: 7 phiếu, chiếm 13,46% tổng số phiếu thu về.

c) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: 04 phiếu, chiếm 7,69% tổng số phiếu thu về.

14. Ông Cao Minh Đức, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Ủy viên UBND tỉnh

a) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao”: 31 phiếu, chiếm 59,62% tổng số phiếu thu về.

b) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm”: 17 phiếu, chiếm 32,69% tổng số phiếu thu về.

c) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: 4 phiếu, chiếm 7,69% tổng số phiếu thu về.

15. Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên UBND tỉnh

a) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao”: 40 phiếu, chiếm 76,92% tổng số phiếu thu về.

b) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm”: 10 phiếu, chiếm 19,23% tổng số phiếu thu về.

c) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: 2 phiếu, chiếm 3,85% tổng số phiếu thu về.

16. Ông Phạm Minh Hòa, Chánh Thanh tra tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh

a) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao”: 38 phiếu, chiếm 73,08% tổng số phiếu thu về.

b) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm”: 14 phiếu, chiếm 26,92% tổng số phiếu thu về.

c) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu thu về.

17. Ông Võ Văn Hội, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh

a) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao”: 49 phiếu, chiếm 94,23% tổng số phiếu thu về.

b) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm”: 2 phiếu, chiếm 3,85% tổng số phiếu thu về.

c) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu thu về.

18. Ông Phạm Thanh Hùng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên UBND tỉnh

a) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao”: 45 phiếu, chiếm 86,54% tổng số phiếu thu về.

b) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm”: 7 phiếu, chiếm 13,46% tổng số phiếu thu về.

c) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu thu về.

19. Ông Trương Sơn Lâm, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh

a) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao”: 38 phiếu, chiếm 73,08% tổng số phiếu thu về.

b) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm”: 13 phiếu, chiếm 25% tổng số phiếu thu về.

c) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: 1 phiếu, chiếm 1,92% tổng số phiếu thu về.

20. Ông Nguyễn Văn Mến, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh

a) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao”: 34 phiếu, chiếm 65,38% tổng số phiếu thu về.

b) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm”: 16 phiếu, chiếm 30,77% tổng số phiếu thu về.

c) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: 2 phiếu, chiếm 3,85% tổng số phiếu thu về.

21. Ông Võ Văn Phú, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên UBND tỉnh

a) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao”: 38 phiếu, chiếm 73,08% tổng số phiếu thu về.

b) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm”: 12 phiếu, chiếm 23,08% tổng số phiếu thu về.

c) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: 2 phiếu, chiếm 3,85% tổng số phiếu thu về.

22. Ông Dương Văn Phúc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên UBND tỉnh

a) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao”: 33 phiếu, chiếm 63,46% tổng số phiếu thu về.

b) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm”: 16 phiếu, chiếm 30,77% tổng số phiếu thu về.

c) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: 3 phiếu, chiếm 5,77% tổng số phiếu thu về.

23. Ông Nguyễn Văn Bé Sáu, Giám đốc Sở Công Thương, Ủy viên UBND tỉnh

a) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao”: 35 phiếu, chiếm 67,31% tổng số phiếu thu về.

b) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm”: 15 phiếu, chiếm 28,85% tổng số phiếu thu về.

c) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: 2 phiếu, chiếm 3,85% tổng số phiếu thu về.

24. Ông Lâm Văn Tân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên UBND tỉnh

a) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao”: 40 phiếu, chiếm 76,92% tổng số phiếu thu về.

b) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm”: 10 phiếu, chiếm 19,23% tổng số phiếu thu về.

c) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: 1 phiếu, chiếm 1,92% tổng số phiếu thu về.

25. Bà La Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên UBND tỉnh

a) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao”: 36 phiếu, chiếm 69,23% tổng số phiếu thu về.

b) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm”: 13 phiếu, chiếm 25% tổng số phiếu thu về.

c) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: 3 phiếu, chiếm 5,77% tổng số phiếu thu về.

26. Ông Võ Minh Thưởng, Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên UBND tỉnh

a) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao”: 24 phiếu, chiếm 46,15% tổng số phiếu thu về.

b) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm”: 27 phiếu, chiếm 51,92% tổng số phiếu thu về.

c) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: 1 phiếu, chiếm 1,92% tổng số phiếu thu về.

27. Ông Bùi Minh Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên UBND tỉnh

a) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao”: 29 phiếu, chiếm 55,77% tổng số phiếu thu về.

b) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm”: 19 phiếu, chiếm 36,54% tổng số phiếu thu về.

c) Số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: 4 phiếu, chiếm 7,69% tổng số phiếu thu về.

Điều 3. Các trường hợp khác

1. Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới hai phần ba tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”: không có.

2. Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” trở lên: không có.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bến Tre khóa X, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 7-12-2023 và có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN