Thư chúc mừng kỷ niệm 56 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5-1-1966 - 5-1-2022)

05/01/2022 - 13:23

BDK.VN - Nhân kỷ niệm 56 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5-1-1966 - 5-1-2022), Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ có thư chúc mừng gửi đến toàn thể cán bộ, công chức làm công tác Nội chính Đảng. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu chúc mừng kỷ niệm 56 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu chúc mừng kỷ niệm 56 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng.

Nhân kỷ niệm 56 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5-1-1966 -  5-1-2022), thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi thân ái gửi đến toàn thể cán bộ, công chức làm công tác Nội chính Đảng của tỉnh những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngày 5-1-1966, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 133-NQ/TW về thành lập Ban Pháp chế Trung ương - Tổ chức tiền thân của Ban Nội chính Trung ương ngày nay, để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Nhà nước và pháp luật, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đây là mốc son đánh dấu sự ra đời chính thức của ngành Nội chính Đảng; ngay từ ngày mới thành lập, trong điều kiện đất nước rất khó khăn, hai miền bị chia cắt, thù trong, giặc ngoài ráo riết chống phá, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí Trường Chinh, đồng chí Hoàng Quốc Việt, Ban Pháp chế Trung ương đã tham mưu hiệu quả cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, với quyết tâm tạo bước chuyển mới, rõ rệt hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Hội nghị Trung ương 5 khóa XI đã quyết định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban Chỉ đạo; tái lập Ban Nội chính Trung ương là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và tái lập ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương và ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục được sửa đổi, bổ sung; ngành Nội chính Đảng được giao thêm nhiều nhiệm vụ mới; tổ chức, bộ máy được củng cố, kiện toàn bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong thời gian qua, mặc dù với khối lượng công việc ngày càng nhiều, trong đó nhiều việc mới, việc khó, đột xuất, phức tạp, nhạy cảm, có việc đòi hỏi phải hết sức khẩn trương, đồng thời, phải chặt chẽ, chính xác, nhưng tập thể cán bộ, công chức làm công tác Nội chính Đảng của tỉnh đã phát huy truyền thống, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm đã vượt qua khó khăn, nỗ lực, chủ động, sáng tạo, kiên trì, bản lĩnh, quyết liệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất triển khai, cụ thể hóa đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung theo dõi, nắm bắt những vấn đề nổi lên về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo ổn định tình hình. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề thực tiễn đặt ra liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, qua đó, tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời, có kết quả.

Nhìn lại lịch sử từ khi được thành lập, tái lập và trưởng thành, tuy mỗi giai đoạn lịch sử có những đặc điểm riêng, nhưng trong giai đoạn nào, cán bộ, công chức làm công tác Nội chính Đảng của tỉnh cũng phát huy tốt vai trò, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau 9 năm tái lập, tổ chức bộ máy cơ quan Nội chính Đảng tỉnh được củng cố, kiện toàn; kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng làm việc, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên; vị thế ngành Nội chính Đảng ngày càng được khẳng định và nâng cao.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà các đồng chí đã đạt được; ghi nhận và khẳng định những đóng góp trực tiếp, tích cực, quan trọng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh nhà.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, đề nghị cán bộ, công chức làm công tác Nội chính Đảng của tỉnh nói chung, Ban lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy nói riêng tiếp tục bám sát vào chức năng, nhiệm vụ, vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thách thức, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao; trong đó, tập trung thực hiện có kết quả những nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tham mưu, đề xuất, cụ thể hóa những chủ trương, chính sách, giải pháp lớn về lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giữ vững nguyên tắc, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời không làm thay nhiệm vụ của các cơ quan chức năng; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản quan trọng thuộc lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình tham mưu, đề xuất cấp ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là 3 huyện ven biển để phục vụ mục tiêu phát triển Bến Tre về hướng Đông; chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề thực tiễn đặt ra liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài. Tham mưu, đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tập trung xử lý, ngăn chặn hiệu quả các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc “tham nhũng vặt”. Tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; chú trọng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cấp ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế; tham mưu chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; triệt để thu hồi tài sản tham nhũng, sai phạm kinh tế. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; tiếp tục tham mưu quán triệt và triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 18-1-2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng cán bộ, công chức làm công tác Nội chính Đảng tỉnh, tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả trên lĩnh vực công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhân dịp đầu năm mới 2022 và chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần, thay mặt Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, một lần nữa Tôi thân ái gửi tới các đồng chí cán bộ, công chức làm công tác Nội chính Đảng của tỉnh lời chúc mạnh khỏe, luôn giữ vững và phát huy những truyền thống tốt đẹp, phát huy tối đa sức mạnh trí tuệ của tập thể, sự năng động, sáng tạo và tâm huyết của từng cá nhân, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng và phát triển tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.

Xin trân trọng kính chào!                 

Lê Đức Thọ

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN