Ðẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

20/01/2021 - 07:07

BDK - Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) được triển khai đồng bộ, thống nhất trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC theo các chỉ tiêu của Trung ương. Qua đó, đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hiện đại hóa nền hành chính được đẩy mạnh thực hiện đã mang lại diện mạo mới về quan hệ, giao tiếp giữa các cơ quan, đơn vị, người dân, doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: H. Hiệp

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: H. Hiệp

Để phát huy hiệu quả, kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong công tác CCHC và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đòi hỏi cần phải xây dựng và ban hành Đề án “Cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Mục tiêu đề án

Xác định cải cách chế độ công vụ, công chức, cải cách TTHC, hiện đại hóa nền hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nâng tỷ lệ hộ gia đình có máy tính cá nhân, tỷ lệ người dân có máy tính điện thoại thông minh. Đến cuối năm 2021, 100% TTHC cấp tỉnh, huyện và cấp xã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4. Cuối năm 2025, thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị đối với TP. Bến Tre, mô hình chính quyền nông thôn cấp huyện đối với huyện Thạnh Phú và mô hình chính quyền đô thị cấp xã đối với phường An Hội, TP. Bến Tre; mô hình chính quyền nông thôn cấp xã đối với xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc.

Xây dựng và hoàn thiện bộ TTHC trong các cơ quan đảng cấp tỉnh, huyện. Đồng thời, thí điểm xây dựng và triển khai thực hiện đối với MTTQ và một số tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện. 100% DVCTT mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 4 trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của tỉnh đạt từ 50% trở lên; tích hợp 70% DVCTT mức độ 4 của tỉnh với Cổng dịch vụ công Quốc gia; 20% DVCTT sử dụng chữ ký số để thực hiện; 70% DVCTT xử lý bằng hồ sơ điện tử. 95% các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, trình độ đạt chuẩn theo quy định; 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định. Tỷ lệ máy tính trên cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện đạt 100%, cấp xã đạt tối thiểu 90%.

Phấn đấu thực hiện đến năm 2025, 100% văn bản chỉ đạo, điều hành quy phạm pháp luật được ban hành đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hợp lý, khả thi, hiệu quả. Giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021; tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Tầm nhìn đến năm 2030

Hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh hoàn chỉnh, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đảm bảo 100% phù hợp với quy định của pháp luật. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 4 trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của tỉnh đạt từ 70% trở lên; tích hợp các DVCTT mức độ 4 của tỉnh với Cổng dịch vụ công Quốc gia; 50% DVCTT sử dụng chữ ký số để thực hiện TTHC; 90% DVCTT xử lý bằng hồ sơ điện tử.

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: H. Hiệp

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: H. Hiệp

100% cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phấn đấu duy trì các đơn vị sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025; hoàn thành việc sắp xếp để giảm 38 đơn vị hành chính cấp xã. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp chuyên nghiệp, có chất lượng. Trở thành địa phương có kết quả chuyển đổi số trong tốp 5 của khu vực đồng bằng sông Cửu Long; tỷ lệ máy tính trên cán bộ, công chức cả 3 cấp đạt 100%. Giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập. 100% cơ quan hành chính nhà nước các cấp áp dụng có hiệu quả ISO điện tử.

Nhiệm vụ và giải pháp

Các nhiệm vụ gồm: cải cách về thể chế; TTHC; tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính.

Các giải pháp gồm: tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện CCHC các cấp. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo thống nhất thực hiện CCHC trong phạm vi quản lý, xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ. Tăng cường vai trò, trách nhiệm, năng lực của cơ quan thường trực CCHC các cấp và các cơ quan chủ trì triển khai các nội dung CCHC trong đề án. Xây dựng cơ chế phối hợp, phân công trách nhiệm, thẩm quyền cụ thể giữa các cơ quan đồng bộ, thống nhất theo lộ trình và muc tiêu đề ra. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác CCHC giai đoạn, hàng năm cụ thể, rõ ràng về nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, có sản phẩm cụ thể gắn với phân công trách nhiệm chủ trì phối hợp, tiến độ, thời gian hoàn thành. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đề án. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương trong triển khai đồng bộ các giải pháp. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin để mọi người nhận thức đúng, đồng thuận, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, nội dung CCHC của Đảng, Nhà nước. Tăng cường sự tham gia của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát, phản biện xã hội với hoạt động của các cơ quan hành chính.

Bố trí đủ nguồn lực để xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ công chức, viên chức. Kịp thời chấn chỉnh những hạn chế; biểu dương những cách làm mới, mô hình hay, sáng tạo. Phân bổ ngân sách hợp lý cho việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp CCHC, ưu tiên đầu tư nguồn lực nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị Trung tâm Phục vụ hành chính công; hiện đại hóa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện khung chính quyền điện tử.

Thu Huyền (lược ghi)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN