Ban hành Quy chế tặng danh hiệu “Công dân Đồng khởi”, “Công dân Đồng khởi danh dự”

27/10/2020 - 20:26

BDK - UBND tỉnh vừa có Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND ngày 12-10-2020 ban hành Quy chế tặng danh hiệu “Công dân Đồng khởi” và “Công dân Đồng khởi danh dự”. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26-10-2020.

Danh hiệu “Công dân Đồng khởi” và “Công dân Đồng khởi danh dự” (sau đây gọi tắt là danh hiệu) là hình thức tôn vinh, khen thưởng cao quý của UBND tỉnh đối với cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển chung của tỉnh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

Theo quy chế, đối tượng áp dụng là cá nhân trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; lực lượng vũ trang nhân dân; các đơn vị sự nghiệp; các tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế; nhân dân trên địa bàn tỉnh; cá nhân ngoài tỉnh, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Cá nhân được xét tặng danh hiệu “Công dân Đồng khởi” phải đạt các tiêu chuẩn sau: [a] Có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh; tiêu biểu, đi đầu trong học tập, công tác, lao động sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường, văn hóa nghệ thuật, khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, công tác xã hội từ thiện, an ninh - quốc phòng… là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo; [b] Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu trong thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa tại cơ quan, đơn vị, địa phương nơi cư trú; [c] Tận tụy, trung thực, tiêu biểu cho tinh thần: Cần - kiệm - liêm - chính - chí công - vô tư.

Cá nhân được xét tặng danh hiệu “Công dân Đồng khởi danh dự” phải đạt các tiêu chuẩn sau: a) Có đóng góp đặc biệt quan trọng, thiết thực, hiệu quả trong xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh Bến Tre trên các lĩnh vực: lao động sản xuất, kinh doanh, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, văn hóa nghệ thuật, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, công tác xã hội từ thiện… là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo; b) Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lễ trao tặng danh hiệu được tổ chức trang trọng và được truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, nêu gương, nhằm tạo sự lan tỏa trong và ngoài tỉnh vào dịp kỷ niệm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17-1) hàng năm.

Cá nhân đạt danh hiệu “Công dân Đồng khởi” và “Công dân Đồng khởi danh dự” được tặng bằng công nhận, huy hiệu và tiền thưởng 20 triệu đồng; được ghi tên vào Sổ vàng truyền thống của tỉnh.

Việc xét, chọn phải đảm bảo công khai, công bằng, chính xác và kịp thời; bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới; kết hợp hài hòa giữa động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất. Mỗi cá nhân chỉ được tặng 1 danh hiệu và 1 lần duy nhất, không áp dụng hình thức truy tặng.

Số lượng được xét tặng không quá 5 cá nhân trong 1 năm. Trong đó, mỗi danh hiệu phải có ít nhất 1 cá nhân được xét tặng.

Minh Nhật

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN