Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện công tác pháp chế tại Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh

12/09/2022 - 18:48

BDK.VN - Chiều 12-9-2022, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Văn Tân làm trưởng đoàn có buổi giám sát đối với Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh về tình hình thực hiện công tác pháp chế tại Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Văn Tân phát biểu.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Văn Tân phát biểu.

Thời gian qua, Sở Tư pháp đã chủ động, tích cực tham mưu ban hành các văn bản để chỉ đạo việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định 55 của Chính phủ; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế như: Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp…

Thông qua công tác tham mưu, hướng dẫn và sự phối hợp giữa công chức pháp chế của các cơ quan chuyên môn với Sở Tư pháp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành, lĩnh vực nói chung; nhiệm vụ, quyền hạn của pháp chế nói riêng đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, do chưa được phân bổ về biên chế để bổ sung cho Phòng Pháp chế nên hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa thành lập được tổ chức pháp chế theo đúng Nghị định số 55 của Chính phủ và việc kiện toàn tổ chức pháp chế cũng gặp nhiều khó khăn.

Văn phòng UBND tỉnh, nội dung được các sở, ngành chủ trì tham mưu UBND tỉnh thực hiện cơ bản tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, phối hợp, đôn đốc các sở, ban, ngành khẩn trương hoàn thiện dự thảo văn bản theo đúng tiến độ, lộ trình đề ra. Từng chuyên viên của văn phòng theo lĩnh vực phụ trách phân công thực hiện thẩm định văn bản của các cơ quan, đơn vị trình. Sau khi tiếp nhận văn bản trình của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản, chuyên viên phụ trách thực hiện kiểm tra hồ sơ, trình tự, thủ tục,... trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến. Tuy nhiên, trong thời gian qua, một vài đơn vị trong công tác tham mưu xây dựng nghị quyết còn những thiếu sót nhất định, văn phòng đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh chấn chỉnh, khắc phục hạn chế.

Hiện nay, việc bố trí biên chế làm công tác pháp chế ở đơn vị còn gặp khó khăn. Nhân sự làm công tác pháp chế trong thời gian qua có sự biến động và phải kiêm nhiệm rất nhiều việc nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế. Đối với các nội dung văn bản quy phạm pháp luật do sở, ngành tham mưu trình UBND tỉnh và tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thì văn phòng UBND tỉnh có nhiệm vụ thực hiện thẩm định trước khi trình.

Tuy nhiên, thời gian qua, một vài văn bản do các sở, ngành tỉnh trình chưa đáp ứng theo yêu cầu quy định, còn thiếu sót nhất là về mặt hồ sơ. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng văn bản, tiến độ thời gian trình văn bản tham mưu, đòi hỏi công chức phụ trách pháp chế của từng sở, ngành phải nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời, chuyên viên phụ trách ngành, lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ văn bản trong quá trình thẩm định.

Qua buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Văn Tân - Trưởng đoàn giám sát đề nghị: Sở Tư pháp tiếp tục nâng cao vai trò công tác pháp chế trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ pháp chế được giao theo quy định. Trong đó, đề cao quan tâm 4 nhiệm vụ cơ bản (xây dựng pháp luật, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật). Thường xuyên tổ chức tập huấn cũng như nghiên cứu các tài liệu về công tác pháp chế để tập huấn về công tác pháp chế cho các sở, ngành tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh cần ổn định trong việc phân công công chức làm công tác pháp chế. Đồng thời, nên bố trí thời gian thực hiện công tác pháp chế nhiều hơn. Rà soát các văn bản đã hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với các văn bản trung ương ban hành, trên cơ sở đó, đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản hết hiệu lực.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN