Chống tham nhũng, lãng phí có nhiều chuyển biến

06/03/2012 - 07:52

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí,” đến nay công tác phòng chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động.

Thực hiện Nghị quyết, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch, kiểm tra và tiến hành sơ kết việc thực hiện Nghị quyết. Trong đó, các hình thức phổ biến, quán triệt, học tập nghị quyết đều gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,” nêu rõ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ở cấp Trung ương; đồng thời khẳng định việc ban hành, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 cùng với việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng đã tạo khí thế mới cho công tác phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục và truyền thông về phòng, chống tham nhũng được triển khai có hiệu quả, việc xây dựng các qui định và hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng có nhiều tiến bộ, công tác cán bộ phục vụ phòng, chống tham nhũng đã được quan tâm triển khai tương đối đồng bộ các giải pháp...

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng. Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, mà trước hết là người đứng đầu phải thực sự tiên phong, gương mẫu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt, phải coi công tác phòng, chống tham nhũng là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm khắc phục những sơ hở, thiếu sót và bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý kinh tế-xã hội, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng; hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, sớm sửa đổi, bổ sung các quy định về phòng ngừa tham nhũng; nghiên cứu, áp dụng một số quy định trong Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng theo hướng phù hợp với điều kiện của Việt Nam; nghiên cứu, sửa đổi pháp luật hình sự về xử lý tham nhũng cho phù hợp với thực hiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng...

Ban Chỉ đạo Trung ương tiếp tục kiện toàn các cơ quan, đơn vị chuyên trách về phòng, chống tham nhũng theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội X, Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); trong đó chú trọng nghiên cứu, xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, bảo đảm tránh chồng chéo và bỏ lọt, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhau trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng…/.

Nguồn TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN