Công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh, bài 1

Đảm bảo thực hiện các quyền dân chủ của nhân dân

02/09/2022 - 06:01

BDK - Theo quy định tại Điều 2 Luật Tiếp công dân (TCD) năm 2013: TCD là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân theo quy định đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. Luật quy định, TCD bao gồm TCD thường xuyên, TCD định kỳ và TCD đột xuất.

Các ngành chức năng kiểm tra công tác lưu trữ hồ sơ tiếp công dân tại xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc.

Các ngành chức năng kiểm tra công tác lưu trữ hồ sơ tiếp công dân tại xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc.

Công tác TCD có vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Thông qua hoạt động TCD, cơ quan hành chính nhà nước nắm được những tâm tư, nguyện vọng cùng những thông tin phản hồi, kiến nghị và góp ý của nhân dân trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từ đó kịp thời chấn chỉnh, bổ sung hoặc hủy bỏ các nội dung không phù hợp.

Luật quy định, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm TCD bao gồm: Chính phủ; bộ, cơ quan ngang bộ; tổng cục và tổ chức tương đương; cục; UBND các cấp; cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các cơ quan của Quốc hội; HĐND các cấp; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán nhà nước…

Về nguyên tắc TCD, luật quy định: Việc TCD phải được tiến hành tại nơi TCD của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Việc TCD phải bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật; bảo đảm khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong khi TCD. Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

Luật quy định các hành vi nghiêm cấm đối với người có trách nhiệm TCD như: gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thiếu trách nhiệm trong việc TCD; làm mất hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp; phân biệt đối xử trong khi TCD.

Pháp luật quy định về TCD nhằm thực hiện các quyền dân chủ của công dân, cụ thể hóa quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội và phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức tốt công tác tiếp dân là biểu hiện cụ thể của quan điểm “dân là gốc” của Đảng và Nhà nước. Song song đó, thông qua TCD, việc giải quyết những khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến quyết định hành chính được tiến hành nhanh chóng, rõ ràng hơn. Trong đó, có sự tiếp xúc trực tiếp, tìm hiểu thông tin 2 chiều giữa người dân và cán bộ tiếp dân (kể cả những người liên quan), từ đó, sẽ hạn chế việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài và những bất cập khác trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Luật quy định cụ thể nhiều nội dung nhằm đảm bảo các quyền dân chủ của công dân khi tham gia khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đồng thời, luật cũng nghiêm cấm hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để gây rối trật tự công cộng hay xuyên tạc, vu khống, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. Luật nghiêm cấm các hành vi: đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người TCD, người thi hành công vụ; nghiêm cấm các hành vi kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc người khác tập trung đông người tại nơi TCD hay vi phạm các quy định khác trong nội quy, quy chế TCD.

Thời gian qua, công tác TCD trên địa bàn tỉnh luôn được lãnh đạo tỉnh và ngành chức năng quan tâm thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Đặc biệt, công tác TCD theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị, quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân luôn được Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm thực hiện có hiệu quả dưới nhiều hoạt động như ban hành các văn bản chỉ đạo, tiến hành công tác khảo sát, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và đã được quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng cao.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN