Hội nghị quán triệt Kết luận số 70 và Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị

05/08/2020 - 12:23

BDK.VN - Ngày 5-8-2020, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về quán triệt Kết luận số 70 và Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị. Điểm cầu tỉnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam dự.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến điểm cầu tỉnh

Quang cảnh hội nghị trực tuyến điểm cầu tỉnh

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đã báo cáo nội dung Kết luận số 70 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT). Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, nhận thức trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân về phát triển KTTT, hợp tác xã (HTX) được nâng lên. Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách được quan tâm xây dựng, hoàn thiện. Tổ chức bộ máy và công tác quản lý Nhà nước từng bước được củng cố…

Bên cạnh các kết quả đạt được, khu vực KTTT, HTX vẫn còn hạn chế, bất cập. Tốc độ tăng trưởng còn thấp so với các khu vực kinh tế khác, tỉ lệ đóng góp vào GDP chưa đáp ứng yêu cầu. Số lượng HTX tuy có tăng nhưng số lượng thành viên có xu hướng giảm. Việc thực hiện chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 2012 còn nhiều vướng mắc.

Kết luận số 70 của Bộ Chính trị đã nêu 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 trong thời gian tới. Theo đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và nhân dân về bản chất KTTT, HTX; rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển KTTT, HTX và pháp luật có liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện để KTTT, HTX phát triển bền vững; củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về KTTT, HTX theo hướng ngành kế hoạch và đầu tư thống nhất quản lý Nhà nước về KTTT từ Trung ương đến địa phương; tăng cường năng lực quản trị, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, tiếp tục thành lập, phát triển thêm các HTX, tổ hợp tác, mở rộng quy mô thành viên, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động.

Đồng thời quan tâm củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, tăng cường trách nhiệm của hệ thống liên minh HTX các cấp với vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong việc thực hiện Nghị quyết, góp phần thúc đẩy phát triển KTTT, HTX… Tại Kết luận số 70, Bộ Chính trị đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tập trung thực hiện quyết liệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đã nêu trên và trong Nghị quyết.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình hành động số 46 nhằm cụ thể hóa Kết luận số 70. Về nhiệm vụ, giải pháp tập trung trong thời gian tới, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn chỉ đạo: “Thời gian tới tiếp tục duy trì, phát triển số lượng và nâng dần chất lượng các HTX hiện có. Lưu ý, phải hết sức dứt khoác, tập trung phát triển các HTX mới, nâng cao chất lượng hoạt động tốt hơn, đồng thời mạnh dạn giải thể, không thống kê đối với các HTX không hoạt động”.

Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định mục tiêu đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, ngành năng lượng phát triển hài hòa giữa các phân ngành với hạ tầng đồng bộ và thông minh, đạt trình độ tiên tiến của khu vực ASEAN. Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước kết hợp với xuất, nhập khẩu năng lượng hợp lý; triệt để thực hành tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng. Chủ động sản xuất được một số thiết bị chính trong các phân ngành năng lượng; nâng cấp, xây dựng lưới điện truyền tải, phân phối điện tiên tiến, hiện đại.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Công Thương Châu Văn Bình cho biết, Nghị quyết số 55 cũng đã đề ra 8 mục tiêu cụ thể và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Thực hiện Nghị quyết 55, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình hành động số 47 với 6 mục tiêu chính. Trong đó, Bến Tre xác định sẽ hình thành trung tâm năng lượng phía Đông tỉnh Bến Tre, với nguồn năng lượng chủ lực là điện gió và điện khí hóa lỏng; cung cấp đủ nhu cầu năng lượng của tỉnh, đáp ứng cho các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030…

Kết luận hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam nhấn mạnh lại tầm quan trọng của việc quán triệt Kết luận số 70 và Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị để tập trung triển khai tốt các Chương trình hành động của tỉnh trong thời gian tới. Việc phát triển KTTT là xu thế tất yếu của sự phát triển. Đối với Bến Tre, một tỉnh có quy mô sản xuất nhỏ thì yêu cầu phát triển KTTT, HTX càng bức xúc hơn.

Về phát triển năng lượng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, Bến Tre có rất nhiều tiềm năng mới về điện gió, điện mặt trời, điện khí hóa lỏng. Do đó, tỉnh cần nắm bắt cơ hội, khai thác kịp thời để tạo sự phát triển đột phá cho kinh tế Bến Tre trong thời gian tới.

“Sau hội nghị này, các địa phương phải tổ chức quán triệt trong cán bộ, đảng viên để tạo sự nhận thức chung và nhuần nhuyễn về tầm quan trọng của việc liên kết tổ chức sản xuất, phát triển HTX, cũng như tầm quan trọng của sự phát triển năng lượng quốc gia” - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam chỉ đạo.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN