Hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

23/02/2021 - 21:10

BDK - Ngày 23-2-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh và các Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh, các Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng và Nguyễn Thị Mai Rý chủ tọa hội nghị. Ảnh: Quốc Hùng

Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh, các Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng và Nguyễn Thị Mai Rý chủ tọa hội nghị. Ảnh: Quốc Hùng

Thực hiện bước 2 quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 09, ngày 15-1-2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Nghị quyết số 1186, ngày 11-1-2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử  ĐBQH, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung.

Việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND cấp tỉnh của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (CQ, TC, ĐV) được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 24-2 đến 11-3-2021.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử ĐBQH thực hiện việc giới thiệu người của CQ, TC, ĐV mình ứng cử ĐBQH theo các bước: Ban lãnh đạo CQ, TC, ĐV họp để dự kiến người của CQ, TC, ĐV mình được giới thiệu ứng cử ĐBQH; tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại CQ, TC, ĐV đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử; trên cơ sở ý kiến nhận xét và tín nhiệm của hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc của người được dự kiến giới thiệu ứng cử, ban lãnh đạo CQ, TC, ĐV tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử ĐBQH.

Đối với đại biểu HĐND, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND của địa phương nào thì phải là người dân cư trú hoặc công tác thường xuyên tại địa phương đó.

CQ, TC, ĐV được dự kiến phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử thực hiện việc giới thiệu người của CQ, TC, ĐV mình ứng cử đại biểu HĐND theo các bước: Ban lãnh đạo CQ, TC, ĐV họp để dự kiến người của CQ, TC, ĐV mình ứng cử đại biểu HĐND; tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử. Trên cơ sở ý kiến nhận xét và tín nhiệm của hội nghị cử tri nơi công tác, ban lãnh đạo CQ, TC, ĐV tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử.

Căn cứ vào kết quả của hội nghị ban lãnh đạo mở rộng, CQ, TC, ĐV có trách nhiệm hướng dẫn người của CQ, TC, ĐV mình được lựa chọn giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND làm hồ sơ ứng cử theo quy định tại Điều 35 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Thời gian chậm nhất là 17 giờ, ngày 14-3-2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH. Việc nộp hồ sơ ứng cử được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đối với người ứng cử ĐBQH; theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 36 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đối với người ứng cử đại biểu HĐND và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia. Việc gửi biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và biên bản hội nghị ban lãnh đạo của CQ, TC, ĐV ở cấp tỉnh được thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 42 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đối với người ứng cử ĐBQH theo quy định tại Khoản 6 Điều 52 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đối với người ứng cử đại biểu HĐND và hoàn thành chậm nhất là ngày 14-3-2021.

Q. Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN