Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh tham quan xã điểm nông thôn mới

25/05/2012 - 07:49

* Kiến nghị một số giải pháp xây dựng nông thôn mới ở Bến Tre

Vừa qua, đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội), do ông Trần Xuân Lê - Chủ tịch Liên hiệp Hội đã có chuyến tham quan xã điểm nông thôn mới (NTM) xã Mỹ Long Nam (tỉnh Trà Vinh).

Sau 3 năm triển khai, xã Mỹ Long Nam đã đạt 18/19 tiêu chí NTM, đời sống người dân đã được cải thiện đáng kể, thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/năm...

Qua chuyến khảo sát, đoàn đã đúc kết được một số kinh nghiệm, có thể áp dụng vào việc xây dựng NTM tại Bến Tre:

- Chủ trương đúng: Xã phải có Nghị quyết, chủ trương, có quy hoạch sát với thực tế và quyết tâm cao. Khi có Nghị quyết chung từ tổ chức, bộ phận, địa bàn, có kế hoạch vận động tổ chức thực hiện sát hợp từng đoàn thể, địa bàn nhất là Ban Quản lý bám sát quy hoạch, dự án để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh và tiến độ thực hiện những dự án phát triển cơ sở hạ tầng.

- Dân phải thống nhất đồng tình: thống nhất là phải thông suốt hiểu đúng chủ trương của  trên và địa phương, từ những bất đồng nảy sinh thì nội bộ dân phải biết tranh luận giải quyết, có hướng dẫn của cán bộ trong hệ thống chính trị để tạo sự thống nhất cao, nhất là vấn đề huy động sức dân tham gia vào quá trình thực hiện. Thực hiện cho được phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.

- Đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là trong lĩnh vực chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Kết hợp 4 nhà: nhà quản lý, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp để tạo nguồn lực trong quá trình phát triển, đăỉc biệt là nhà nông và nhà doanh nghiệp.

- Giải quyết đào tạo nghề ở nông thôn phải gắn với quá trình phát triển sản xuất đi từ tập huấn đến nâng cao nghề; Phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, học tập kinh nghiệm thực tế từ mô hình tốt, có hiệu quả.

- Song song với quá trình phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn với từng bước nâng cao sự nghiệp giáo dục, đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Từng bước để người dân thụ hưởng thành quả về khoa học, về cơ sở vật chất kỹ thuật mà Nhà nước đem lại.

Được biết, chuyến tham quan này nhằm làm cơ sở để Liên hiệp Hội thực hiện đề tài: “Đề xuất những giải pháp chủ yếu xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012-2014”.

Trần Thị Diễm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN