Lực lượng vũ trang tỉnh: Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng

05/10/2018 - 07:20

Trong những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ mới, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) trong LLVT tỉnh đều khắp và liên tục. Từ đó, dấy lên thành cao trào cách mạng, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh chứng kiến các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2018. Ảnh: Đặng Thạch

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh chứng kiến các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2018. Ảnh: Đặng Thạch

Tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ       

Xác định phong trào TĐQT là một giải pháp tích cực, tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt các khâu, các bước trong phong trào; thường xuyên kiện toàn hệ thống hội đồng thi đua khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó đã kịp thời giúp cho cấp ủy, chỉ huy các cấp có chủ trương, biện pháp khắc phục những khâu yếu, nâng chất phong trào TĐQT trong từng cơ quan, đơn vị.

Cơ quan chính trị thường xuyên tham mưu cho Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh bám sát các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của trên và tình hình thực tiễn của đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua. Qua đó tác động tích cực đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ chiến lược của Đảng, Nhà nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và bảo vệ Tổ quốc trong từng giai đoạn cách mạng của LLVT tỉnh nhà; kịp thời ngăn chặn, dập tắt các vụ gây rối an ninh chính trị, vô hiệu hóa mọi hoạt động của các đối tượng phản động trong và ngoài nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

LLVT tỉnh luôn xác định đúng mục tiêu chiến đấu, xác định rõ đối tượng, nắm chắc diễn biến các hướng, các khu vực trọng điểm, tập trung triển khai tốt nhiệm vụ và kế hoạch phòng chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, chủ động phối hợp với công an, biên phòng và nhân dân kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại nhiều âm mưu và hoạt động chống đối, phá hoại của các thế lực thù địch. Tham mưu cho UBND tỉnh những chủ trương, biện pháp ngăn chặn và ứng phó với các tình huống phức tạp xảy ra; xử lý đúng đắn các vụ việc về an ninh ở cơ sở, gắn chặt nhiệm vụ quốc phòng với nhiệm vụ an ninh, tạo nên thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân.

Ngoài ra, LLVT tỉnh còn tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đóng vai trò nòng cốt trong việc phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn…

Xác định nội dung thi đua

Ngoài việc xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh, hàng năm, Bộ CHQS tỉnh còn tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định phân bổ chỉ tiêu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ cho các huyện, thành phố phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Bình quân chỉ tiêu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,62% so với dân số; trong đó, đảng viên chiếm 18,03%, đoàn viên chiếm 74,48%. 100% chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn có chi ủy. Ban Chỉ huy 100% là đảng viên, trong đó Chỉ huy trưởng là cấp ủy viên đạt 97,46%. Cán bộ ấp đội là đảng viên đạt 99,44%, cán bộ trung đội là đảng viên chiếm 94,91%, tiểu đội trưởng và tương đương là đảng viên chiếm 60,53%. Công tác tuyển quân, tuyển sinh, diễn tập theo các phương án, giáo dục kiến thức quốc phòng cho các đối tượng đạt chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, năm 2016, diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh được Quân khu đánh giá cao.

Phong trào TĐQT các cấp được phát động đều khắp và liên tục. Tuy nhiên thực tế, việc thực hiện chức năng nghiên cứu, đề xuất chủ trương thi đua cũng như nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng, nhất là trong nền kinh tế thị trường còn những mặt hạn chế. Vì vậy, để nâng cao chất lượng phong trào TĐQT trong thời gian tới, trước hết cần quan tâm đội ngũ cán bộ và cần xác định đúng mục tiêu, nội dung thi đua khen thưởng. Trên cơ sở đó xác định đúng các nội dung cần thực hiện làm căn cứ để các đơn vị và các cá nhân xây dựng quyết tâm và đăng ký giao ước thi đua. Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu của công tác thi đua khen thưởng, từ đó tác động tích cực đến hiệu quả phong trào TĐQT trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN