Năm 2024 phấn đấu tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt từ 6,5 - 7%

07/12/2023 - 21:59

BDK - Năm 2024 là năm thứ tư triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, là năm có tính chất quyết định việc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết năm 2024 của Tỉnh ủy đề ra 24 chỉ tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Nhiều doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Cẩm Trúc

Tỉnh ủy xác định chủ đề năm 2024 tiếp tục thực hiện phương châm Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”. Đề ra 24 chỉ tiêu chủ yếu gồm: (1) Kết nạp đảng viên: 1.200 đảng viên (trở lên); (2) Kéo giảm 5% đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật; (3) Phấn đấu có 100 chi bộ ấp, khu phố được công nhận trong sạch, vững mạnh toàn diện; (4) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) phấn đấu đạt 6,5 - 7%; (5) Cơ cấu kinh tế: khu vực I: 32,87%, khu vực II: 21,59%, khu vực III: 42,4%; thuế sản phẩm: 3,15%; (6) Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.750 triệu USD (trở lên); (7) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 23.500 tỷ đồng; (8) GRDP bình quân đầu người đạt 60,3 triệu đồng/người; (9) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo dự toán Trung ương giao đạt 5.820 tỷ đồng, chỉ tiêu địa phương phấn đấu là 5.900 tỷ đồng; (10) Tỷ lệ đô thị hóa đạt 27%; (11) Thành lập mới ít nhất 50 tổ hợp tác; 15 hợp tác xã; 1 Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp; (12) Công nhận ít nhất 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 14 xã NTM nâng cao, 5 xã NTM kiểu mẫu; huyện Mỏ Cày Nam đạt chuẩn huyện NTM; phấn đấu huyện Châu Thành, Thạnh Phú và Mỏ Cày Bắc cơ bản đạt tiêu chí huyện NTM; huyện Chợ Lách cơ bản đạt tiêu chí huyện NTM nâng cao; (13) Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GRDP đạt 47%; (14) Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,25% (giảm 0,25%/năm); (15) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%; (16) Đạt 32,3 giường bệnh/vạn dân; 10,27 bác sĩ/vạn dân; (17) Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,51%; lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 18% và tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 15,28% so với lực lượng lao động; (18) Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị đạt 95%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt nông thôn đạt 79%; tỷ lệ phân loại rác tại nguồn đạt 50% hộ dân; (19) Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 83,5%; (20) Giải quyết việc làm 20 ngàn lao động, trong đó có trên 2.500 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; (21) Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu; huấn luyện lực lượng thường trực đạt 100%, dự bị động viên đạt 98,5%, dân quân tự vệ đạt 85% trở lên so với tổng lực lượng; (22) Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mỏ Cày Bắc, Giồng Trôm và TP. Bến Tre; hoàn thành nhiệm vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã; (23) Kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai/tệ nạn xã hội; kiềm chế và kiểm soát người nghiện ma túy; kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí; (24) Điều tra, khám phá án hình sự đạt 80% trở lên, không xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 90%.

Nghị quyết đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024. Đó là đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai kịp thời, có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết, kết luận… của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm.

Tập trung thực hiện công tác dân vận. Quan tâm triển khai thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Thực hiện hiệu quả, thực chất các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, phấn đấu tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt từ 6,5 - 7%; thực hiện cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực gắn với tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm. Tập trung kêu gọi đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Tăng cường các hoạt động hợp tác, liên kết vùng; tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với TP. Hồ Chí Minh giai đoạn đến năm 2025. Triển khai các hoạt động đối ngoại, ngoại giao kinh tế để huy động nguồn lực bên ngoài cho phát triển của địa phương. Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực về hợp tác và hội nhập quốc tế.

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo gắn với hội nhập quốc tế nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. Tiếp tục chú trọng phát triển toàn diện văn hóa; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể và vật thể kết hợp với khai thác du lịch. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và giảm nghèo; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Chủ động đấu tranh, tấn công trấn áp các loại tội phạm; phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; chủ động phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu, bảo đảm an ninh nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước…

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN