Phiên họp lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

06/12/2023 - 15:14

BDK.VN - Thực hiện Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23-6-2023 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bến Tre, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; trong đó HĐND tỉnh 6 người và UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh 21 người. Tham dự có ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương.

Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cùng các đại biểu tham gia bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: H. Hiệp

Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cùng các đại biểu tham gia bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: H. Hiệp

Theo Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến: Mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm là nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm phải được thực hiện bảo đảm thực chất, góp phần tăng cường niềm tin của cử tri và Nhân dân. Các hành vi vi phạm pháp luật về lấy phiếu tín nhiệm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá 1/2 đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức; trường hợp không xin từ chức thì Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp gần nhất. Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” trở lên thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để HĐND tỉnh bầu có trách nhiệm trình HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm tại kỳ họp gần nhất.

Do đó, để phiên họp lấy phiếu tín nhiệm được diễn ra dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, đề nghị các đại biểu trên cơ sở nghiên cứu Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm; bản kê khai tài sản, thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm; Báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm và Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh kết quả thảo luận tại các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; so sánh, đối chiếu giữa quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản có liên quan về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan HĐND tỉnh, UBND tỉnh, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan này, với kết quả thực hiện nhiệm vụ mà người lấy phiếu tín nhiệm đã báo cáo và thực tế mặt được, chưa được trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của chính quyền địa phương thời gian qua, những kết quả đạt được cũng như các tồn tại, hạn chế của các ngành, lĩnh vực mà những người được lấy phiếu tín nhiệm là thủ trưởng; những kiến nghị, phản ánh của cử tri liên quan đến cá nhân người được lấy phiếu tín nhiệm kể từ khi được HĐND tỉnh bầu.

“Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ và nghiêm túc, từng đại biểu HĐND tỉnh sẽ có đánh giá, nhận xét một cách cẩn trọng, dân chủ, khách quan và công tâm và về mức độ tín nhiệm của mình đối với người được lấy phiếu tín nhiệm thông qua việc ghi phiếu tín nhiệm để phiên lấy phiếu tín nhiệm đạt chất lượng cao; tuyệt đối không được lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để vận động hoặc có hành vi trái pháp luật tác động đến đại biểu HĐND tỉnh” - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến lưu ý.

Đại biểu biểu quyết tại kỳ họp. Ảnh: Trần Quốc

Đại biểu biểu quyết tại kỳ họp. Ảnh: Trần Quốc

Tại phiên họp, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Khê đã thông qua tờ trình của HĐND tỉnh về danh sách 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; trong đó HĐND tỉnh 6 người và UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh 21 người; báo cáo kết quả thảo luận tại Tổ đại biểu HĐND tỉnh đối với 27 đại biểu giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN