Rèn luyện tính kỷ luật quân nhân trong Lực lượng vũ trang Bến Tre

30/04/2021 - 06:17

BDK - Bồi dưỡng tính tự giác kỷ luật trong Lực lượng vũ trang (LLVT) Bến Tre luôn được quán triệt trong mọi nhiệm vụ của đơn vị như một mục tiêu, từ giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện quân sự, đến hoạt động quân sự, hoạt động chính trị - xã hội…

Luyện tập hành quân mang vác nặng trong diễn tập khu vực phòng thủ. Ảnh: Đ.Thạch

Luyện tập hành quân mang vác nặng trong diễn tập khu vực phòng thủ. Ảnh: Đ.Thạch

Bản thân tự giác kỷ luật được khơi dậy trong mỗi hoạt động đó lại thúc đẩy người cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) chấp hành mệnh lệnh, quy định một cách nghiêm túc, đến nơi đến chốn chức trách quân nhân trong hoạt động đang diễn ra. Việc chuyển hóa được nhanh chóng cho CB, CS thành chủ thể tự giáo dục, rèn luyện kỷ luật phụ thuộc vào hiệu quả và chất lượng toàn diện cả trí tuệ, tình cảm, thói quen của việc bồi dưỡng tính tự giác kỷ luật.   

Xác định mục tiêu, tầm quan trọng trên, LLVT Bến Tre luôn quan tâm tập trung đẩy mạnh các hoạt động như quán triệt, cụ thể hóa sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng đối với công tác giáo dục chính trị, nhất là Quy chế số 438/QC-CT của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Công văn số 356/CT-TH của Cục Chính trị Quân khu. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ra nghị quyết lãnh đạo đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng đối với công tác giáo dục chính trị sát với từng đối tượng, phù hợp với tính đặc thù của cơ quan quân sự địa phương, cả lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xác định chủ thể công tác giáo dục chính trị; chủ đề nội dung giáo dục tập trung vào những vấn đề trọng tâm, những vấn đề nhạy cảm như quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối, nhiệm vụ, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nhiệm vụ chính trị của quân đội và của đơn vị; giáo dục về lịch sử, truyền thống của dân tộc. Coi trọng giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, những chuẩn mực về phẩm chất chính trị, đạo đức, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, giáo dục những kiến thức về kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, những kiến thức cơ bản về chính trị xã hội, thông tin tình hình, những sự kiện lớn của quốc tế, khu vực, đất nước, xây dựng tình cảm, đạo đức cách mạng, mục tiêu lý tưởng chiến đấu, quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự vào các học viện; tổ chức quán triệt, học tập sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ và quần chúng trong LLVT tỉnh.

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phong trào thi đua “LLVT Bến Tre chung sức xây dựng nông thôn mới”; “LLVT Bến Tre chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với phong trào thi đua “Đồng khởi mới”.

Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được duy trì thường xuyên, có hiệu quả, kịp thời đưa tin, bài phản ánh các hoạt động quân sự, quốc phòng địa phương ở các cơ quan, đơn vị. Bản tin Chiến sĩ Bến Tre, Chuyên mục Quốc phòng toàn dân trên Báo Đồng Khởi được duy trì đảm bảo thông tin đến với CB, CS, nhân dân đầy đủ, kịp thời, định hướng dư luận xã hội tốt. Ngoài các buổi học tập trung, các đơn vị còn tổ chức lồng ghép chương trình giáo dục thông qua các buổi sinh hoạt, hội họp tại cơ quan, đơn vị để tuyên truyền, giáo dục nhân các ngày kỷ niệm lịch sử, ngày truyền thống dân tộc, truyền thống quân đội để các thế hệ kế tiếp tự hào, trân trọng và có trách nhiệm phát huy truyền thống cao đẹp đó, tạo sự thống nhất ý chí và hành động cho mỗi quân nhân tự ghép mình vào khuôn khổ tổ chức kỷ luật, tự kiềm chế trong suy nghĩ, không xảy ra hành vi sai trái với kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đây là quan điểm xuyên suốt trong rèn luyện tính kỷ luật quân nhân trong LLVT tỉnh với phương châm “Lấy xây dựng, nâng cao chất lượng chính trị - tư tưởng làm cơ sở”. Chất lượng chính trị - tư tưởng, mà cốt lõi là sự giác ngộ mục tiêu lý tưởng chiến đấu, là nhân tố cơ bản nhất quyết định sức mạnh tổng hợp của quân đội cách mạng. Tổ chức kỷ luật luôn được xem là một yếu tố tạo thành chất lượng chính trị - tư tưởng của quân đội ta.

Võ Như Khánh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN