Thi đua “Đồng khởi mới” gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

20/11/2020 - 07:11

BDK - Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa IX về việc phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” đã được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân thực hiện cơ bản đạt được mục tiêu và phương châm “Đẩy mạnh phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, gắn với phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”; thực hiện 3 khâu đột phá: Đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới; xây dựng hệ thống chính trị” đều có sự chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội (NQ ĐH) X Đảng bộ tỉnh.

Người dân Thạnh Phú Đông (Giồng Trôm) tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong xây dựng giao thông nông thôn.

Người dân Thạnh Phú Đông (Giồng Trôm) tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong xây dựng giao thông nông thôn.

Gắn với phương châm đại hội XI đảng bộ tỉnh

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua khẳng định định hướng phát triển mà NQ ĐH X Đảng bộ tỉnh đề ra là đúng đắn, phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế của địa phương và xu thế phát triển chung của cả nước. Thực tiễn sinh động và phong phú, những thành tựu đạt được, hạn chế và kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua là nền tảng để tỉnh định hướng mục tiêu, giải pháp thực hiện có hiệu quả cho giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Từ thành tựu 35 năm đổi mới đất nước, đối với tỉnh ta với lợi thế về kinh tế, chính trị, sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm và khát vọng vươn lên của Đảng bộ và nhân dân là động lực cho phát triển. Tuy nhiên, cũng còn nhiều khó khăn, thách thức cần vượt qua, đó là hạ tầng thiếu đồng bộ, kết nối chưa thông suốt, nguồn vốn đầu tư không đáp ứng nhu cầu phát triển, thiếu liên kết trong sản xuất nông nghiệp, số lượng doanh nghiệp ít, quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh yếu; biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, tình hình an ninh trật tự, dịch bệnh ngày càng phức tạp, ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh.

Do vậy, với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ và nhân dân đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, nắm bắt và phát huy tốt thời cơ, thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần Đồng khởi, ý chí, khát vọng vươn lên của người Bến Tre. Tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo và công nghiệp giá trị gia tăng cao. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, phát triển tỉnh về hướng Đông. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bến Tre đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

“Hai chân - Ba mũi”

Để thực hiện thắng lợi NQ ĐH XI Đảng bộ tỉnh, ngày 17-10-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Chỉ thị số 01-CT/TU về việc tiếp tục phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, theo phương châm “Hai chân - Ba mũi”.

Trong đó, “Hai chân” là: Thứ nhất là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh với các nội dung thi đua: thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng tính nêu gương, rèn luyện của người đảng viên, công chức tiêu biểu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; xây dựng chính quyền điện tử. Thứ hai là phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, với các nội dung thi đua: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát triển chuỗi giá trị nông sản chủ lực; giảm nghèo bền vững; xây dựng gia đình hạnh phúc - tiến bộ; xây dựng gia đình, dòng họ học tập; các phong trào thi đua trong ngành giáo dục, y tế; xây dựng địa phương, cơ quan xanh - sạch - an toàn; xây dựng địa phương, cơ quan, trường học đảm bảo an toàn và an ninh trật tự.

“Ba mũi” tập trung vào 3 nhiệm vụ đột phá: Về cải thiện môi trường đầu tư, nội dung thi đua gồm: cải cách thủ tục hành chính, chất lượng phục vụ; sáng kiến thực hiện công vụ nhanh, hiệu quả; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả; xây dựng chính quyền điện tử, phấn đấu đưa chỉ số cải cách hành chính vào tốp 20 của cả nước, giữ vững tốp đầu chỉ số PCI, PAPI. Về huy động nguồn vốn đầu tư, phát triển hạ tầng, có các nội dung thi đua: giải phóng mặt bằng cho các công trình, dự án; trữ nước mưa, nước ngọt, xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ; xây dựng giao thông nông thôn; phát triển giao thông kết nối liên xã, liên huyện; phát triển các khu, cụm công nghiệp; hoàn thành giai đoạn 1 tuyến hạ tầng đường ven biển. Về phát triển nguồn nhân lực, nội dung thi đua gồm: công chức, viên chức học tập, nâng cao trình độ; chuyên nghiệp, tăng năng suất; đổi mới công nghệ, thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ trong lao động sản xuất; áp dụng mô hình quản lý tiên tiến, ứng dụng công nghệ mới phù hợp.

Để thực hiện đạt vượt các mục tiêu trên, trước mắt, từng tổ chức đảng, đơn vị, địa phương cụ thể hóa thực hiện gắn với phong trào thi đua của ngành và việc thực hiện NQ đơn vị, địa phương mình. Trong từng nội dung thi đua, chọn điển hình để phát động thi đua và nhân rộng theo phương châm Học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình”, vượt qua “điển hình”. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Bến Tre Đồng khởi, tiến hành sơ kết, khen thưởng gắn với trao danh hiệu “Công dân Đồng Khởi”; nhân tố khen thưởng phải xứng đáng, tạo được động lực thi đua; có thể khen thưởng đột xuất đối với các thành tích xuất sắc.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp đẩy mạnh việc tuyên truyền, phát động trong lực lượng đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua “Đồng khởi mới” bằng các hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Tại hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi chỉ đạo: Phong trào thi đua cần gắn sát và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp NQ ĐH đảng bộ các cấp, kế hoạch của các ngành đề ra trong giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030; bám sát mục tiêu NQ ĐH nhiệm kỳ mới và trong 10 năm tới làm nhiệm vụ trọng tâm. Lấy mục tiêu Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh đến năm 2030 và năm 2045 để chuyển tải thành mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong giai đoạn mới.

Các cấp, các ngành cần quan tâm làm tốt hơn công tác thi đua - khen thưởng nhằm phát hiện, tôn vinh kịp thời các nhân tố tích cực, có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn cách mạng mới. Khuyến khích khen thưởng cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua để tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội.  

Bài, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN