Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp công dân theo quy định

01/04/2021 - 20:17

BDK - Trong quý I-2021, UBND tỉnh, các huyện, thành phố, các sở, ngành tỉnh tiếp công dân tổng cộng 677 lượt (606 người) với 587 vụ việc.

Trong đó có 244 vụ việc khiếu nại liên quan đất đai, 3 về chính sách, 7 về nhà, tài sản, 6 về lĩnh vực tư pháp, 8 về lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội khác, 10 vụ việc tố cáo lĩnh vực hành chính, 309 vụ việc phản ánh, kiến nghị khác.

Qua tiếp công dân, 374 vụ việc đang xem xét, giải quyết, 207 vụ việc đã có quyết định giải quyết, 6 vụ việc đã có bản án của tòa án.

Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, UBND tỉnh, các huyện, thành phố, các sở, ngành tỉnh tiếp nhận 418 đơn, tăng 46 đơn so với quý I-2020. Qua xem xét, phân loại có 43 đơn không đủ điều kiện xử lý và 375 đơn đủ điều kiện xử lý. Trong đó, đã xử lý, giải quyết 265/375 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đạt tỷ lệ 70,66%, tăng 2,56% so với quý I-2020.

Dự báo trong thời gian tới có thể phát sinh các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến các công trình, dự án chỉnh trang đô thị thành phố, dự án đường ĐH.173, các công trình khác có thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của người dân.

Vì vậy, các ngành, các cấp cần tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 5629/KH-UBND ngày 17-11-2014 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị; Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân và các văn bản pháp luật khác có liên quan, nhất là các văn bản có hiệu lực pháp luật mới về lĩnh vực đất đai và các chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

UBND các huyện, thành phố, sở, ngành tỉnh thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 1533/KH-UBND ngày 26-3-2021 về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Công văn số 1520/UBND-TCD ngày 25-3-2021 về triển khai Kế hoạch số 64/KH-BDN của Ban Dân nguyện về việc phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Công văn 1071/UBND-TCD ngày 5-3-2021 triển khai nhiệm vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, sở, ngành tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp công dân theo quy định và các chỉ đạo của cấp trên về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư có liên quan đến việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đăng Phong

Chia sẻ bài viết
Từ khóa tiếp công dân

BÌNH LUẬN