Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thi đua “Đồng khởi mới”

18/06/2021 - 06:28

BDK - Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 7-1-2015 của Tỉnh ủy về việc phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện trong hệ thống và các tổ chức thành viên của Mặt trận. Sau 5 năm triển khai thực hiện đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Khánh thành cầu Kênh Lá, ấp Phú Hữu, xã Phú Hưng (TP. Bến Tre) - công trình thi đua “Đồng khởi mới” chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Khánh thành cầu Kênh Lá, ấp Phú Hữu, xã Phú Hưng (TP. Bến Tre) - công trình thi đua “Đồng khởi mới” chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Kết quả giai đoạn 2015 - 2020

Ngay khi triển khai chỉ thị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xác định việc thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” phải gắn với các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam chủ trì và phát động phải được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến khu dân cư (ấp, khu phố) và đến tận hộ gia đình, cơ quan, đơn vị; nội dung, hình thức phát động thi đua phong phú, thiết thực, phù hợp với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và thực tiễn của đơn vị, địa phương, cơ sở. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện xuyên suốt của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận, quá trình thực hiện có phân kỳ, sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay trong các tầng lớp nhân dân.

MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, phương châm của phong trào thi đua “Đồng khởi mới”: “Đẩy mạnh phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt gắn với phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”. 3 đột phá là: “Tập trung xây dựng đô thị văn minh; xây dựng nông thôn mới; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”, khơi dậy lòng yêu nước, yêu quê hương, tính năng động, sáng tạo, cần cù trong lao động, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tạo xung lực mới, quyết tâm chính trị mới, góp phần đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh và toàn diện, hướng đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Qua 5 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - NTM, đô thị văn minh”) đã góp phần rất lớn trong việc tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng xã NTM, phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Nổi bật là việc thi đua thực hiện các tiêu chí của hộ gia đình, thực hiện công trình, phần việc để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn; thi đua trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, chăn nuôi, thi đua giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội…, đặc biệt là đã thực hiện 1.005 công trình, phần việc trong xây dựng NTM, đô thị văn minh, với tổng kinh phí trên 200 tỷ đồng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Thi đua giai đoạn 2020 - 2025

Tiếp thu Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã sớm ban hành kế hoạch thực hiện trong toàn hệ thống MTTQ tỉnh nhà và các tổ chức thành viên của Mặt trận, trong đó có xác định cụ thể nội dung tuyên truyền, việc thực hiện phương châm “Hai chân - Ba mũi” của phong trào gắn với nội dung của chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, xem đây là nội dung trọng tâm, thực hiện xuyên suốt trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên. Quá trình triển khai thực hiện phải có sản phẩm cụ thể, tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; quan tâm việc “chọn điển hình”, “học tập điển hình”, “bắt kịp điển hình” và “vượt qua điển hình” trong tất cả các mặt công tác của MTTQ và các tổ chức thành viên.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TU, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xác định 2 nội dung đột phá là “giảm nghèo bền vững, tạo đồng thuận tham gia phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Đối với công tác giảm nghèo bền vững, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xác định: Tập trung tuyên truyền, vận động người nghèo có ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững, không trông chờ sự hỗ trợ; phát huy và nhân rộng các mô hình hiệu quả qua thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; hỗ trợ sinh kế từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững; vận động nguồn lực hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà ở, sinh kế, dụng cụ trữ nước...

Đối với nội dung tạo đồng thuận tham gia phát triển kinh tế - xã hội, được triển khai thực hiện gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân đồng thuận thực hiện các công trình, dự án được triển khai, thực hiện trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến đất đai, hoa màu, vật kiến trúc, đóng góp ngày công, tiền… xây dựng các công trình thủy lợi; xây dựng giao thông nông thôn và các công trình, dự án trong xây dựng NTM, đô thị văn minh tại địa phương.

Để thực hiện tốt các nội dung nêu trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phải quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức vững mạnh, đủ tầm để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bài, ảnh: Đặng Phượng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN