Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỏ Cày Nam

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ngang tầm nhiệm vụ

17/06/2022 - 05:49

BDK - Trong những năm qua, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mỏ Cày Nam đã quán triệt và thực hiện nghiêm đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đặc biệt là Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện (HL) giai đoạn 2012 - 2022 và những năm tiếp theo”. Trên cơ sở đó đề ra chủ trương lãnh đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ HL với những mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể sát với yêu cầu, tình hình thực tiễn của từng địa phương.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỏ Cày Nam tổ chức huấn luyện lực lượng dự bị động viên.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỏ Cày Nam tổ chức huấn luyện lực lượng dự bị động viên.

Đẩy mạnh công tác huấn luyện

Hàng năm, trước khi vào HL, Ban CHQS huyện đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Ban CHQS các xã, thị trấn, chỉ huy các đơn vị tự vệ, dân quân cơ động và binh chủng. Nội dung tập trung về công tác, nhiệm vụ của dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV), những nội dung mới được bổ sung, điểm hạn chế được rút ra trong quá trình HL của những năm trước. Thông qua tập huấn, bồi dưỡng giúp cho đội ngũ DQTV, DBĐV nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy điều hành HL, 100% cán bộ DQTV, DBĐV đảm nhiệm nhiệm vụ HL cho đơn vị mình được phân công.

Cùng với việc tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ, các đơn vị đã rà soát kiện toàn Ban CHQS cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ DQTV, DBĐV, thực hiện tốt việc kiện toàn tổ chức biên chế theo hướng “Số lượng phù hợp, chất lượng ngày càng cao”. Đồng thời, các xã, thị trấn làm tốt công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, giáo án, bài giảng, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho nhiệm vụ HL. Trước khi HL, Ban CHQS huyện đã tổ chức thông qua giáo án HL. Trong HL DQTV, DBĐV, các đơn vị đã bám sát nội dung, chương trình, thực hiện tốt phương châm HL “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng địa bàn; chú trọng rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống xảy ra ở địa phương. Thực hiện tốt giữa lý thiết với thực hành, lấy thực hành là chính.

Trong HL, thường xuyên kiểm tra về quân số, nội dung, phương pháp HL, kết thúc HL, kiểm tra để đánh giá kết quả HL. Trong quá trình HL đã tích cực chủ động kết hợp giữa HL quân sự với giáo dục chính trị. Nét mới là trong thời gian HL, hàng ngày, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương ra tận thao trường để động viên khích lệ cho lực lượng DQTV, DBĐV HL về tinh thần và vật chất, tổ chức cho lực lượng dân quân làm công tác vận động quần chúng. Qua đó, góp phần giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của hai lực lượng này.

Xây dựng lực lượng vững mạnh

Để đảm bảo số lượng, chất lượng nguồn DBĐV cũng như lực lượng DQTV đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện đúng, đủ có chiều sâu quy trình, đăng ký, quản lý, theo dõi sau khi quân nhân xuất ngũ về địa phương; tiếp tục bồi dưỡng, giáo dục quân nhân phục vụ trong ngạch dự bị theo Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Lực lượng DBĐV. Tổ chức biên chế và sắp xếp nguồn phù hợp với chuyên nghiệp quân sự vào các đơn vị DBĐV. Thường xuyên kiểm tra, phúc tra, đối chiếu danh sách, nắm chắc số lượng, chất lượng, bổ sung, thay thế kịp thời quân số biến động. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DBĐV đạt 12,26%, đoàn viên đạt 39,24%, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 64,1%, bảo đảm đủ số lượng nguồn quân nhân dự bị theo chỉ tiêu trên giao. Tổng số DQTV toàn huyện đạt 1,58% so với dân số, tổng số đảng viên trong DQTV đạt 26,81%, đoàn viên đạt 70,93%.

Để củng cố, xây dựng lực lượng DQTV hàng năm, Đảng ủy - Ban CHQS huyện chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về Luật DQTV, nâng cao nhận thức, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai, xây dựng củng cố lực lượng. Ngoài nhiệm vụ tham gia HL còn đóng góp hàng ngàn ngày công lao động thực hiện xây dựng nông thôn mới; tham gia làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai...

Bài, ảnh: Hoàng Nghĩa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN